การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

ด่วน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเรื่องการให้ทุกโรงเรียนปรับลดการสั่งการบ้าน และ ใช้การเรียนในรูปแบบออนไลน์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน เพราะ ปัจจุบันเด็กสามารถเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ในระบบออนไลน์หรือเทคโนโลยีได้ ดังนั้น การบ้านก็อาจจะปรับลด ปริมาณลง หรือทําให้มีความสอดคล้องกับสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน และในส่วนของการวัดและประเมินผล โดยใช้การสอบก็จะต้องมีการปรับลด หรือใช้การวัดผลผ่านการทํากิจกรรม การปฏิบัติงานของเด็ก หรือประเมิน จากผลงานที่ได้รับมอบหมายจากครู 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการตามนโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษามีความเข้าใจที่ชัดเจน สามารถ นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือราชการ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้  ดาวน์โหลด
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้  ดาวน์โหลด

 

 ด่วน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้ ด่วน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้ ด่วน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button