ข่าวการศึกษา

ด่วน ศธ.แจ้ง สทศ . ยกเลิกสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ด่วน ศธ.แจ้ง สทศ . ยกเลิกสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือ เรื่อง การยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net  ปีการศึกษา 2563 ถึงผู้อำนวยการสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติใน ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  covid-19 ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเครียดจากการทดสอบของผู้เรียน

ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยมุ่งให้ชุมชนทุกแห่งมีโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ มีแหล่งการเรียนรู้ที่ดีมีครูผู้ สอนที่มีความรู้ความสามารถสอนครบทุกชั้น  มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และบริบทของโรงเรียน

รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่ต้องแตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียนดังนั้นด้วยความแตกต่างของรูปแบบการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลและศักยภาพของผู้เรียนของโรงเรียนแต่ละแห่งจึงจำเป็นต้องมีการปรับระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรให้ยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน     o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ด่วน ศธ.แจ้ง สทศ . ยกเลิกสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button