การเรียนการสอนหนังสือราชการ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563

1. การนับเวลาเรียน
1. 1 การนับเวลาเรียนและสอนชดเชย ให้สถานศึกษาดำเนินการ ตามแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียนการสอนชดเชยและการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามหนังสือที่อ้างถึง 2

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2.การอนุมัติจบการศึกษา
2.1 กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบแต่ละระดับให้อนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ 9 เมษายน 2564
2.2 กรณีนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ติด 0 ร มส ให้การศึกษากำกับติดตามช่วยเหลือสอนซ่อมเสริมและดำเนินการวัดประเมินผลให้เสร็จสิ้นและอนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อให้ทันต่อการยื่นข้อมูลประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

3. การทำระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.1 )
เนื่องจากเป็นการศึกษา 2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน ได้กำหนดวันประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน o-net หลังจากวันที่นักเรียนจบการศึกษาแล้วภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถออกระเบียงแสดงผลการเรียนได้ทันตามกำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่ต้องการไปสมัครเข้าเรียนต่อหรือใช้ในการอื่น

ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาอาจไม่ต้องนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน o-net
มากรอก ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนปพ. 1 หากสถานศึกษาใดหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะใช้ผลการทดสอบดังกล่าวให้แนบใบแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน o-net ไปกับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

ทั้งนี้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับติดตามและให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติข้างต้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563

ที่มา : http://academic.obec.go.th

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button