งานราชการ

ก.พ. ประกาศตำแหน่งงานราชการว่างล่าสุด 19 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 ตำแหน่ง

ตำแหน่งงาน ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 – วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637461517527787917

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการเงินและบัญชี,แพทย์แผนไทย,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564
https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637461471340410781

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานอัยการสูงสุด
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564
https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637461407713341008

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637460681657553468

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานเวชสถิติ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564
https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637460625135148179

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานประจำห้องทดลอง (ภาควิชาเภสัชวิทยา)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637460441404621441

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : ช่างทำฟัน (ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637460425424255372

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button