ข่าวการศึกษาสาระความรู้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเว็บให้บริการสืบค้นและเผยแพร่วิจัยทางการศึกษา มีทั้งบทคัดย่อและเล่มสมบูรณ์ให้ดาวน์โหลด

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเว็บให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา มีทั้งบทคัดย่อและเล่มสมบูรณ์ให้ดาวน์โหลด

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเว็บให้บริการสืบค้นและเผยแพร่วิจัยทางการศึกษา มีทั้งบทคัดย่อและเล่มสมบูรณ์ให้ดาวน์โหลด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ThaiEDResearch ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา

เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ  รวมถึงผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง นอกจากนั้น ThaiEDResearch ยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้กับบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้เข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในทางตรงเพื่อแก้ไขปัญหาหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา

โดยให้บริการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจำแนกตามหมวดหมู่ต่างๆ 12 หมวดหมู่ ได้แก่

1.   กฎหมายการศึกษา
2.   การศึกษาปฐมวัย
3.   การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
4.   การอาชีวศึกษา
5.   การอุดมศึกษา
6.   การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
7.   การวัดและประเมินผลการศึกษา
8.   ครูและบุคลากรทางการศึกษา
9.   เทคโนโลยีทางการศึกษา
10. นโยบายการศึกษา
11. หลักสูตรและการเรียนรู้
12. อื่นๆ

สำหรับนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษา สามารถสมัครเป็นสมาชิก ThaiEDResearch เพื่อแจ้งความประสงค์และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากำหนด หากผลงานวิจัยผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับการเผยแพร่ทาง ThaiEDResearch ต่อไป ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานที่อยู่บนหน้าเว็บเพจนี้  http://www.thaiedresearch.org/index.php

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button