ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ผอ.สทศ.สพฐ. แจ้งนโยบายประเมินภายนอก ปีงบ 2564 ให้ประเมินเฉพาะระยะแรก SAR เท่านั้น เหตุเพราะสถานศึกษาบางแห่งได้รับการชักชวนจากผู้ประเมินให้มีการประเมินระยะที่ 2

ผอ.สทศ.สพฐ. แจ้งนโยบายประเมินภายนอก ปีงบ 2564 ให้ประเมินเฉพาะระยะแรก SAR เท่านั้น เหตุเพราะสถานศึกษาบางแห่งได้รับการชักจากผู้ประเมินให้มีการประเมินระยะที่ 2

ทบทวนนโยบายการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ปีงบประมาณ 2564 ของ สพฐ.คือ ให้ประเมินเฉพาะระยะแรก ซึ่งเป็นการประเมินจากการวิเคราะห์ SAR เท่านั้น (หนังสือ สพฐ.ศธ ที่ 04004/ว30 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามที่ สพฐ . มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดประเมินคุณภาพภายนอกเฉพาะระยะแรก คือ เฉพาะจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาเท่านั้น โดยไม่มีการประเมินระยะที่สอง เพื่อลดภาระของสถานศึกษาและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

เนื่องจากขณะนี้มีสถานศึกษาบางแห่งได้รับทราบ (ร่าง) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดยการพิจารณาจาก SAR และได้รับการชักชวนหรือได้รับแบบคำร้องจากผู้ประเมินภายนอกให้มีการประเมินในระยะที่สอง (การลงพื้นที่ site visit)

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต้นสังกัดและไม่สร้างความสับสนให้กับสถานศึกษา สพฐ. จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งได้ชี้แจงและเน้นย้ำ กับสถานศึกษาในสังกัดให้ดำเนินการตามนโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกที่ สพฐ.ให้มีการประเมินเฉพาะระยะแรกไปก่อน คือ การประเมินจาก SAR

#เนื่องจากการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระยะที่ 2 ได้มีการปรับวิธีการประเมินจากการลงพื้นที่ site visit มาเป็นการประเมินด้วยรูปแบบออนไลน์ ขณะที่ในช่วงนี้ สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรับการประเมินหลายแห่งมีการบริหารจัดการและการเรียนการสอนที่แตกต่างจากเดิม มีภารกิจมากขึ้นในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์, on-site, on demand หรือผสมผสาน เป็นต้น รวมทั้งช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อในการสอบประเภทต่างๆ ทั้งสอบปลายปี สอบระดับชาติ สอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือสอบเข้า ม.1 และ ม.4 (ซึ่งเป็นเหตุผลอีกประการที่ขอให้ประเมินจาก SAR เพื่อไม่รบกวนสถานศึกษา)

สพฐ.จึงมุ่งให้สถานศึกษาได้focusที่การจัดการเรียนรู้เป็นหลัก ส่วนนโยบายรับการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ ก็จะพิจารณาอีกครั้งตามสถานการณ์และความเหมาะสมต่อไป ดังนั้น ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพสื่อสาร ชี้แจง สร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรับการประเมิน และสื่อสารกับทีมผู้ประเมินภายนอกที่สื่อสารผ่านเขตพื้นที่ให้รับทราบด้วย

อนึ่ง ทางกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้ประสานไปยัง สมศ อีกทางหนึ่ง ส่วนการเปลี่ยนแปลงว่าจะให้มีการประเมินในระยะที่สองช่วงใด อย่างไร จะได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งรับทราบต่อไป

กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สทศ. สพฐ.

https://www.facebook.com/AkeAkin/posts/10157685859199147

ขอบคุณท่าน วิษณุ ทรัพย์สมบัติ  ที่ให้ความกระจ่าง โรงเรียนหลายๆแห่งไม่ต้องกังวลใจ ครับ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button