ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สพฐ.เตือน ป้องกันการกระทําผิดวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์  (การรับจ้างและจ้างอบรมออนไลน์ ผิดวินัยร้ายแรง)

สพฐ.แจ้งหนังสือ ป้องกันการรับจ้างและจ้างอบรมออนไลน์ ผิดวินัยร้ายแรง

วันนี้ สพฐ. มีหนังสือด่วนมาก โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา เรื่อง ป้องกันการกระทําผิดวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์  

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามที่  สำนักทดสอบทางการศึกษา  ได้เปิด หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เมื่อปลายเดือน มกราคม 2564  จนทำให้เกิดกระบวนการจ้างและรับจ้าง การอบรมออนไลน์ ขึ้น โดยท่าน ผอ.สทศ.สพฐ. ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ  ได้ออกโรงเตือน ผ่านเฟซบุ๊ค ดังภาพ

สพฐ.เตือน ป้องกันการกระทําผิดวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์  (การรับจ้างและจ้างอบรมออนไลน์ ผิดวินัยร้ายแรง)

วันนี้ 9 มีนาคม 2564 จึงได้มีหนังสือด่วนมาก จาก สพฐ. เรื่อง ป้องกันการกระทําผิดวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์  ใจความสำคัญว่า

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับแจ้งจากผู้เข้ารับการอบรมว่า ” มีข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มหนึ่ง ให้บริการรับจ้างเข้ารับการอบรมออนไลน์หลักสูตรดังกล่าว และเรียกเก็บ ค่าว่าจ้าง ผ่านการโฆษณาเชิญชวนบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น

ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูล พบว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ดังกล่าวแล้ว และได้กระทําการรับจ้างเข้ารับการอบรมดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์แทนผู้อื่นและเรียกเก็บ ค่าว่าจ้างซึ่งเป็นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้งมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีจ้างวาน ใช้ผู้อื่นและหรือรับจ้างเข้ารับการอบรม ซื้อขายและหรือ เผยแพร่เฉลยแบบทดสอบของการอบรมทั้งที่แสวงหาผลกําไรและไม่แสวงหาผลกําไร จ้างวาน ใช้ผู้อื่นและหรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการของการอบรมออนไลน์ ซึ่งเป็นความผิดต่อมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งย้ำเตือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ เรื่อง การป้องกันการกระทําผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ

และยังย้ำว่า การกระทำดังกล่าว เป็นความผิด “วินัยร้ายแรง”  ตามหนังสือด้านล่าง

สพฐ.เตือน ป้องกันการกระทําผิดวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์  (การรับจ้างและจ้างอบรมออนไลน์ ผิดวินัยร้ายแรง) สพฐ.เตือน ป้องกันการกระทําผิดวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์  (การรับจ้างและจ้างอบรมออนไลน์ ผิดวินัยร้ายแรง) สพฐ.เตือน ป้องกันการกระทําผิดวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์  (การรับจ้างและจ้างอบรมออนไลน์ ผิดวินัยร้ายแรง)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button