ข่าวการศึกษา

เชิญสถานศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2564

เชิญสถานศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2564

เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ ได้โพสต์เชิญชวน โรงเรียนวิถีพุทธ  เข้าร่วโครงการ สถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2564  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คำชี้แจงการรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สมัครเป็นสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่น 12

คุณสมบัติโรงเรียนที่มีสิทธิสมัคร (ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ)

๑. สมัครเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com/private ก่อนวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. ประเมินตนเองตามอัตลักษณ์วิถีพุทธในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com/private ปีงบประมาณ ๒๕๖๑/๒๕๖๒/๒๕๖๓/๒๕๖๔ รอบใดรอบหนึ่งเพียงรอบเดียว ได้ผลการประเมินโดยรวมระดับ ๔ ขึ้นไป
๓. มีผลการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธปรากฏเป็นรูปธรรมตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนมีส่วนร่วม
๔. ไม่เคยได้รับประกาศยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำมาก่อน
ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัคร และประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
๑. ศึกษาคำชี้แจงการสมัคร และขั้นตอนจาก www.vitheebuddha.com
๒. โรงเรียนสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ “ลงทะเบียนโรงเรียนวิถีพุทธ” (สำหรับโรงเรียนที่ลงทะเบียนสมัครเป็นโรงเรียนวิถีพุทธแล้ว สามารถเข้าระบบโดยใช้ : username และ password ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครใหม่)
๓. สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒

ขั้นตอนการสมัคร (ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ขั้นตอนที่ ๑
๑.๑) เข้าเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com/private เพื่อประเมินตนเอง, ส่งออกผลการประเมินตนเอง
๑.๒) ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข ๑ หน้าปกเล่มรายงานการประเมินตนเอง (ปกใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น)
๑.๓) ปริ้นท์ 1) รายงานผลการประเมินตนเอง (ปริ้นท์แนวตั้งของกระดาษ A4 เท่านั้น)
2) หน้าปกปริ้นโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น (เย็บมุม ๑ ชุด รวม ๙ แผ่นรวมปก)ขั้นตอนที่ ๒
๒.๑) รายงานผลกิจกรรมของโรงเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (ปีใด ปีหนึ่ง หรือต่อเนื่อง) ด้วย Microsoft Word เท่านั้น (พร้อมแนบไฟล์ในระบบ)
๒.๒) ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข ๒ หน้าปกรายงานผลกิจกรรม (ปกใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น)
๒.๓) ปริ้นท์ 1) รายงานกิจกรรม
2) หน้าปกปริ้นโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น (เย็บมุม ๑ ชุด รวม 9 แผ่นรวมปก)

ขั้นตอนที่ ๓
๓.๑) บันทึกข้อมูล/รวบรวมเอกสารแสดงแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ (ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ด้วย Microsoft Word เท่านั้น (พร้อมแนบไฟล์ในระบบ)
๓.๒) ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข ๓ หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ฯ (ปกใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น)
๓.๓) ปริ้นท์ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ /  2) หน้าปกปริ้นโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น (เย็บมุม ๑ ชุด รวม 4 แผ่นรวมปก)

ขั้นตอนที่ ๔
๔.๑) เข้าเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com คลิกที่ประกาศข่าวรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒
๔.๒) กดเข้าลิ้งค์ www.vitheebuddha.com/best/ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
๔.๓) กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน (รหัสที่ท่านกำหนด จะใช้ในเข้าระบบ)
๔.๔) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตรวจสอบแล้ว กดส่งข้อมูลการสมัคร
๔.๕) เข้าสู่ระบบด้วยรหัสที่กรอกในข้อมูลการสมัคร แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์
๔.๖) กดแถบ ข้อมูลโรงเรียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียน
๔.๗) ดาวน์โหลดและปริ้นท์ใบสมัคร เพื่อเซ็นลงนามรับรอง (เย็บมุม ๑ ชุด รวมปก ๔ แผ่น)

เงื่อนไขการส่งเอกสาร ประกอบด้วย

๑. หนังสือนำส่งเอกสารถึง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร.
๒. รวบรวมเอกสารหมายเลข ๑ – ๔ บรรจุซองสีน้ำตาลขนาด A4 ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (หมดเขตการรับเอกสารดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) กรุณาส่งเอกสารผ่านบริการของบริษัทต่อไปนี้ เช่น Kerry Express/ Lalamove Flash Express/ J&T Express หรืออื่นๆ ยกเว้นไปรษณีย์ เพื่อป้องกันเอกสารตกหล่น ไม่ถึงปลายทาง
๓) การจ่าหน้าซอง
ผู้ส่ง ชื่อโรงเรียน……………………………………………
สังกัด………………………………………………….
ที่อยู่…………………………………………………..ผู้รับ สำนักงานพระสอนศีลธรรม อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
(สมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒)

ติดต่อสอบถามได้ที่
02-288-5879, 083-305-2392 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันธรรมสวนะ (วันพระ)

คำชี้แจงการรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๖๔

คุณสมบัติโรงเรียนที่มีสิทธิสมัคร (ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ)
๑. สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ก่อนวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. ประเมินตนเองตามอัตลักษณ์วิถีพุทธในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ปีงบประมาณ ๒๕๖๑/๒๕๖๒/๒๕๖๓/๒๕๖๔ รอบใดรอบหนึ่งเพียงรอบเดียว ได้ผลการประเมินโดยรวมระดับ 4 ขึ้นไป
๓. มีผลการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธปรากฏเป็นรูปธรรมตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนมีส่วนร่วม
๔. ไม่เคยได้รับประกาศยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำมาก่อน (โรงเรียนที่เคยเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ไม่ใช่ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ)
ขั้นตอนการสมัคร (ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)
ขั้นตอนที่ ๑
๑.๑) เข้าเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com เพื่อประเมินตนเอง, ส่งออกผลการประเมินตนเอง
๑.๒) ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข ๑ หน้าปกเล่มรายงานการประเมินตนเอง (ปกใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น)
๑.๓) ปริ้นท์ 1) รายงานผลการประเมินตนเอง (ปริ้นท์แนวตั้งของกระดาษ A4 เท่านั้น)
2) หน้าปกปริ้นโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น (เย็บมุม ๑ ชุด รวม ๙ แผ่นรวมปก)
ขั้นตอนที่ ๒
๒.๑) รายงานผลกิจกรรมของโรงเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (ปีใด ปีหนึ่ง หรือต่อเนื่อง) ด้วย Microsoft Word เท่านั้น (พร้อมแนบไฟล์ในระบบ)
๒.๒) ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข ๒ หน้าปกรายงานผลกิจกรรม (ปกใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น)
๒.๓) ปริ้นท์ 1) รายงานกิจกรรม
2) หน้าปกปริ้นโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น (เย็บมุม ๑ ชุด รวม 9 แผ่นรวมปก)
ขั้นตอนที่ ๓
๓.๑) บันทึกข้อมูล/รวบรวมเอกสารแสดงแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ (ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ด้วย Microsoft Word เท่านั้น (พร้อมแนบไฟล์ในระบบ)
๓.๒) ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข ๓ หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ฯ (ปกใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น)
๓.๓) ปริ้นท์ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
2) หน้าปกปริ้นโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น (เย็บมุม ๑ ชุด รวม 4 แผ่นรวมปก)
ขั้นตอนที่ ๔
๔.๑) เข้าเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com คลิกที่ประกาศข่าวรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒
๔.๒) กดเข้าลิ้งค์ www.vitheebuddha.com/best/ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
๔.๓) กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน (รหัสที่ท่านกำหนด จะใช้ในเข้าระบบ)
๔.๔) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตรวจสอบแล้ว กดส่งข้อมูลการสมัคร
๔.๕) เข้าสู่ระบบด้วยรหัสที่กรอกในข้อมูลการสมัคร แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์
๔.๖) กดแถบ ข้อมูลโรงเรียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียน
๔.๗) ดาวน์โหลดและปริ้นท์ใบสมัคร เพื่อเซ็นลงนามรับรอง (เย็บมุม ๑ ชุด รวมปก ๔ แผ่น)เงื่อนไขการส่งเอกสาร ประกอบด้วย
๑. หนังสือนำส่งเอกสารถึง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร.
๒. รวบรวมเอกสารหมายเลข ๑ – ๔ บรรจุซองสีน้ำตาลขนาด A4 ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (หมดเขตการรับเอกสารดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) กรุณาส่งเอกสารผ่านบริการของบริษัทต่อไปนี้ เช่น Kerry Express/ Lalamove Flash Express/ J&T Express หรืออื่นๆ ยกเว้นไปรษณีย์ เพื่อป้องกันเอกสารตกหล่น ไม่ถึงปลายทาง
๓) การจ่าหน้าซอง
ผู้ส่ง ชื่อโรงเรียน……………………………………………
สังกัด………………………………………………….
ที่อยู่…………………………………………………..

ผู้รับ สำนักงานพระสอนศีลธรรม อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
(สมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒)

ติดต่อสอบถามได้ที่
02-288-5879, 083-305-2392 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันธรรมสวนะ (วันพระ)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button