ข่าวการศึกษา

เชิญสถานศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2564

เชิญสถานศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2564

เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ ได้โพสต์เชิญชวน โรงเรียนวิถีพุทธ  เข้าร่วโครงการ สถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2564  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คำชี้แจงการรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สมัครเป็นสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่น 12

คุณสมบัติโรงเรียนที่มีสิทธิสมัคร (ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ)

๑. สมัครเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com/private ก่อนวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. ประเมินตนเองตามอัตลักษณ์วิถีพุทธในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com/private ปีงบประมาณ ๒๕๖๑/๒๕๖๒/๒๕๖๓/๒๕๖๔ รอบใดรอบหนึ่งเพียงรอบเดียว ได้ผลการประเมินโดยรวมระดับ ๔ ขึ้นไป
๓. มีผลการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธปรากฏเป็นรูปธรรมตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนมีส่วนร่วม
๔. ไม่เคยได้รับประกาศยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำมาก่อน
ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัคร และประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
๑. ศึกษาคำชี้แจงการสมัคร และขั้นตอนจาก www.vitheebuddha.com
๒. โรงเรียนสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ “ลงทะเบียนโรงเรียนวิถีพุทธ” (สำหรับโรงเรียนที่ลงทะเบียนสมัครเป็นโรงเรียนวิถีพุทธแล้ว สามารถเข้าระบบโดยใช้ : username และ password ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครใหม่)
๓. สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒

ขั้นตอนการสมัคร (ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ขั้นตอนที่ ๑
๑.๑) เข้าเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com/private เพื่อประเมินตนเอง, ส่งออกผลการประเมินตนเอง
๑.๒) ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข ๑ หน้าปกเล่มรายงานการประเมินตนเอง (ปกใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น)
๑.๓) ปริ้นท์ 1) รายงานผลการประเมินตนเอง (ปริ้นท์แนวตั้งของกระดาษ A4 เท่านั้น)
2) หน้าปกปริ้นโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น (เย็บมุม ๑ ชุด รวม ๙ แผ่นรวมปก)ขั้นตอนที่ ๒
๒.๑) รายงานผลกิจกรรมของโรงเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (ปีใด ปีหนึ่ง หรือต่อเนื่อง) ด้วย Microsoft Word เท่านั้น (พร้อมแนบไฟล์ในระบบ)
๒.๒) ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข ๒ หน้าปกรายงานผลกิจกรรม (ปกใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น)
๒.๓) ปริ้นท์ 1) รายงานกิจกรรม
2) หน้าปกปริ้นโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น (เย็บมุม ๑ ชุด รวม 9 แผ่นรวมปก)

ขั้นตอนที่ ๓
๓.๑) บันทึกข้อมูล/รวบรวมเอกสารแสดงแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ (ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ด้วย Microsoft Word เท่านั้น (พร้อมแนบไฟล์ในระบบ)
๓.๒) ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข ๓ หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ฯ (ปกใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น)
๓.๓) ปริ้นท์ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ /  2) หน้าปกปริ้นโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น (เย็บมุม ๑ ชุด รวม 4 แผ่นรวมปก)

ขั้นตอนที่ ๔
๔.๑) เข้าเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com คลิกที่ประกาศข่าวรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒
๔.๒) กดเข้าลิ้งค์ www.vitheebuddha.com/best/ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
๔.๓) กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน (รหัสที่ท่านกำหนด จะใช้ในเข้าระบบ)
๔.๔) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตรวจสอบแล้ว กดส่งข้อมูลการสมัคร
๔.๕) เข้าสู่ระบบด้วยรหัสที่กรอกในข้อมูลการสมัคร แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์
๔.๖) กดแถบ ข้อมูลโรงเรียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียน
๔.๗) ดาวน์โหลดและปริ้นท์ใบสมัคร เพื่อเซ็นลงนามรับรอง (เย็บมุม ๑ ชุด รวมปก ๔ แผ่น)

เงื่อนไขการส่งเอกสาร ประกอบด้วย

๑. หนังสือนำส่งเอกสารถึง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร.
๒. รวบรวมเอกสารหมายเลข ๑ – ๔ บรรจุซองสีน้ำตาลขนาด A4 ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (หมดเขตการรับเอกสารดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) กรุณาส่งเอกสารผ่านบริการของบริษัทต่อไปนี้ เช่น Kerry Express/ Lalamove Flash Express/ J&T Express หรืออื่นๆ ยกเว้นไปรษณีย์ เพื่อป้องกันเอกสารตกหล่น ไม่ถึงปลายทาง
๓) การจ่าหน้าซอง
ผู้ส่ง ชื่อโรงเรียน……………………………………………
สังกัด………………………………………………….
ที่อยู่…………………………………………………..ผู้รับ สำนักงานพระสอนศีลธรรม อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
(สมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒)

ติดต่อสอบถามได้ที่
02-288-5879, 083-305-2392 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันธรรมสวนะ (วันพระ)

คำชี้แจงการรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๖๔

คุณสมบัติโรงเรียนที่มีสิทธิสมัคร (ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ)
๑. สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ก่อนวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. ประเมินตนเองตามอัตลักษณ์วิถีพุทธในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ปีงบประมาณ ๒๕๖๑/๒๕๖๒/๒๕๖๓/๒๕๖๔ รอบใดรอบหนึ่งเพียงรอบเดียว ได้ผลการประเมินโดยรวมระดับ 4 ขึ้นไป
๓. มีผลการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธปรากฏเป็นรูปธรรมตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนมีส่วนร่วม
๔. ไม่เคยได้รับประกาศยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำมาก่อน (โรงเรียนที่เคยเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ไม่ใช่ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ)
ขั้นตอนการสมัคร (ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)
ขั้นตอนที่ ๑
๑.๑) เข้าเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com เพื่อประเมินตนเอง, ส่งออกผลการประเมินตนเอง
๑.๒) ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข ๑ หน้าปกเล่มรายงานการประเมินตนเอง (ปกใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น)
๑.๓) ปริ้นท์ 1) รายงานผลการประเมินตนเอง (ปริ้นท์แนวตั้งของกระดาษ A4 เท่านั้น)
2) หน้าปกปริ้นโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น (เย็บมุม ๑ ชุด รวม ๙ แผ่นรวมปก)
ขั้นตอนที่ ๒
๒.๑) รายงานผลกิจกรรมของโรงเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (ปีใด ปีหนึ่ง หรือต่อเนื่อง) ด้วย Microsoft Word เท่านั้น (พร้อมแนบไฟล์ในระบบ)
๒.๒) ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข ๒ หน้าปกรายงานผลกิจกรรม (ปกใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น)
๒.๓) ปริ้นท์ 1) รายงานกิจกรรม
2) หน้าปกปริ้นโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น (เย็บมุม ๑ ชุด รวม 9 แผ่นรวมปก)
ขั้นตอนที่ ๓
๓.๑) บันทึกข้อมูล/รวบรวมเอกสารแสดงแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ (ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ด้วย Microsoft Word เท่านั้น (พร้อมแนบไฟล์ในระบบ)
๓.๒) ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข ๓ หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ฯ (ปกใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น)
๓.๓) ปริ้นท์ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
2) หน้าปกปริ้นโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น (เย็บมุม ๑ ชุด รวม 4 แผ่นรวมปก)
ขั้นตอนที่ ๔
๔.๑) เข้าเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com คลิกที่ประกาศข่าวรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒
๔.๒) กดเข้าลิ้งค์ www.vitheebuddha.com/best/ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
๔.๓) กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน (รหัสที่ท่านกำหนด จะใช้ในเข้าระบบ)
๔.๔) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตรวจสอบแล้ว กดส่งข้อมูลการสมัคร
๔.๕) เข้าสู่ระบบด้วยรหัสที่กรอกในข้อมูลการสมัคร แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์
๔.๖) กดแถบ ข้อมูลโรงเรียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียน
๔.๗) ดาวน์โหลดและปริ้นท์ใบสมัคร เพื่อเซ็นลงนามรับรอง (เย็บมุม ๑ ชุด รวมปก ๔ แผ่น)เงื่อนไขการส่งเอกสาร ประกอบด้วย
๑. หนังสือนำส่งเอกสารถึง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร.
๒. รวบรวมเอกสารหมายเลข ๑ – ๔ บรรจุซองสีน้ำตาลขนาด A4 ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (หมดเขตการรับเอกสารดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) กรุณาส่งเอกสารผ่านบริการของบริษัทต่อไปนี้ เช่น Kerry Express/ Lalamove Flash Express/ J&T Express หรืออื่นๆ ยกเว้นไปรษณีย์ เพื่อป้องกันเอกสารตกหล่น ไม่ถึงปลายทาง
๓) การจ่าหน้าซอง
ผู้ส่ง ชื่อโรงเรียน……………………………………………
สังกัด………………………………………………….
ที่อยู่…………………………………………………..

ผู้รับ สำนักงานพระสอนศีลธรรม อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
(สมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒)

ติดต่อสอบถามได้ที่
02-288-5879, 083-305-2392 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันธรรมสวนะ (วันพระ)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button