สาระความรู้

ครม.อนุมัติ ร่างกฎกระทรวง กำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ….

ครม.อนุมัติ ร่างกฎกระทรวง กำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ….

16 มีนาคม 2564) มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้วัยรุ่นในเขตราชการส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

สรุปสาระสำคัญ

1. กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีสถานที่หรือสถานบริการเพื่อบริการอนามัยการเจริญพันธุ์หรือสถานบริการอื่นที่อยู่ใกล้เคียง และต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งให้คำปรึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทั้งนี้ การให้คำปรึกษาจะต้องรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของวัยรุ่น

2. กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่วัยรุ่น เช่น ส่งเสริมการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพหรือจัดหางาน ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางกระบวนการยุติธรรม

3. กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีระบบการประสานส่งต่อและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำแผนงานโครงการและให้มีงบประมาณ หรือสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคประชาชนหรือองค์กรการกุศลตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง

4. การดำเนินการใดที่ได้ดำเนินการไปก่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/40020

ขอบคุณที่มา : ชีวิตวิถีใหม่

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button