ข่าวการศึกษา

ออกพระราชกำหนด ลดดอกเบี้ยจากร้อยละ7.5 เหลือ 3 กับอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้กำหนดไว้โดยนิติกรรม

ลดดอกเบี้ยจากร้อยละ7.5 เหลือ 3 ในพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564

เมื่อวานนี้ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา  ได้เผยแพร่ ประราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 โดยมีเนื้อหาใจความว่า

– อัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้กำหนดไว้โดยนิติกรรม ให้ปรับลดจากอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 3 ต่อปี (แก้ไขมาตรา 7)
– อัตราดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัด โดยปรับลดจากร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 5 ต่อปี (หรือเท่ากับให้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี) (แก้ไขมาตรา 224)
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ (11 เมษายน 2564)

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราดอกเบี้ยที่มิได้กำหนดโดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้งและอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานโดยมิได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจ ทำให้ลูกหนี้ได้รับความเดือดร้อนจากภาระดอกเบี้ยเกินสมควร สมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยและก าหนดวิธีการในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจ พร้อมทั้งกำหนดวิธีการค านวณดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ให้เหมาะสม ประกอบกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวาง ทำให้ประชาชนจำนวนมากมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงเป็นภาระอย่างมากต่อลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งประชาชนทั่วไปและก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ สมควรที่รัฐจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยเร่งด่วน จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button