ข่าวการศึกษา

สพฐ.เลิกจ้าง บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฯ กิจกรรมครูคลังสมอง (ในรอบที่ 3) วันที่ 30 กันยายน 2564

สพฐ.เลิกจ้าง บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฯ กิจกรรมครูคลังสมอง วันที่ 30 กันยายน 2564

วันนี้ 21 เมษายน 2564 ได้มีการแชร์หนังสือราชการจาก สพฐ. ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยหนังสือ ศธ 04010 / ว 39  เรื่อง  การดําเนินการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง

เนื้อหาในหนังสือราชการดังกล่าว ใจความว่า

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลางและเล็ก ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมอบให้  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส่งให้สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับโรงเรียนดังกล่าว

ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องและมีรอบระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับโรงเรียนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือก 3 ปี/รอบ (รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2556-2558 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 – 2563 รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 – 254 โดยบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท/คน/เดือน พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่ได้รับ และเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.6 ต่อเดือน ขณะนี้การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง จะสิ้นสุดการดําเนินโครงการและสิ้นสุดการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ในรอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วว่า  โครงการดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการตามงบประมาณและระยะเวลาที่กําหนด จึงเห็นชอบให้สิ้นสุดโครงการและสิ้นสุด การจัดสรรงบประมาณสําหรับการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ในรอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 และขอให้แจ้งโรงเรียนและบุคลากรในโครงการดังกล่าวทราบการสิ้นสุดโครงการฯ ต่อไป

ไฟล์หนังสือ : จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

สพฐ.เลิกจ้าง บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฯ กิจกรรมครูคลังสมอง (ในรอบที่ 3) วันที่ 30 กันยายน 2564.

และจากเพจท่าน สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu ก็ได้เผยแพร่หนังสือดังกล่าวเช่นกัน โดยระบุว่า

[บุคลากรวิทย์-คณิต]
โครงการดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ของที่ต้องการตามงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นชอบให้สิ้นสุดโครงการและสิ้นสุดการจัดสรรสำหรับการจ้างบุคลากร รอบที่ 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564

คำถามคือ
บุคลากรรับทราบมาก่อนหรือไม่ ในสัญญาระบุอย่างไร กี่ปี และหน่วยงานมีการเตรียมการ เยียวยาอะไรได้บ้างหรือไม่ อีกทั้ง มีจัดตั้งโครงการ รอบที่ 4 หรือไม่

https://www.facebook.com/surawat.th/posts/4143704458987051

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button