ข่าวชาวบ้าน

ครม. อนุมัติมาตรการเร่งด่วนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ลดค่าน้ำและค่าไฟ ครอบคลุมทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ

ครม. อนุมัติมาตรการเร่งด่วนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ลดค่าน้ำและค่าไฟ ครอบคลุมทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ

มาตรการช่วยค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัย ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ฟรี 90 หน่วยแรก ถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1) กรณีที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย.64 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้จริง
2) กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินกว่าบิลค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย.64 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
– ไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิล เม.ย.64
– มากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิลเดือน เม.ย.64 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากบิล เม.ย.64 ในอัตราร้อยละ 50 ก่อน VAT
– มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิลเดือน เม.ย.64 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากบิล เม.ย.64 ในอัตราร้อยละ 70 ก่อน VAT
3) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

มาตรการช่วยค่าน้ำประปา ลดค่าน้ำประปาร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน ของใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน 2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : ชีวิตวิถีใหม่

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button