หนังสือคู่มือ

คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำหลักสูตร-การนำไปใช้-การประเมินหลักสูตร ( ครบวงจร )

สารบัญ (ทางลัด )

คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำหลักสูตร-การนำไปใช้-การประเมินหลักสูตร ( ครบวงจร )

โดย กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1

คู่มือการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)

องค์ประกอบที่ 1 ส่วนนํา
องค์ประกอบที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 คําอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบที่ 4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 5 เกณฑ์การจบการศึกษา

คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำหลักสูตร-การนำไปใช้-การประเมินหลักสูตร ( ครบวงจร )

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

* ก่อนดาวน์โหลดได้โปรด ทำแบบประเมินความพึงพอใจเผยแพร่ผลงานหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป. พิษณุโลก เขต 1  https://forms.gle/jVq2yKuEF8QfN5aQ8

ดาวน์โหลดโดยการสแกนที่รูป หรือ คลิกที่นี่

คู่มือการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6)

องค์ประกอบที่ 1 ส่วนนํา
องค์ประกอบที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 คําอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบที่ 4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 5 เกณฑ์การจบการศึกษา

คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำหลักสูตร-การนำไปใช้-การประเมินหลักสูตร ( ครบวงจร )

* ก่อนดาวน์โหลดได้โปรด ทำแบบประเมินความพึงพอใจเผยแพร่ผลงานหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป. พิษณุโลก เขต 1  https://forms.gle/jVq2yKuEF8QfN5aQ8

ดาวน์โหลดโดยการสแกนที่รูป หรือ คลิกที่นี่

คู่มือการใช้แบบประเมินและติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน (Area base) ด้วยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน ซิปป์ (CIPP model)

คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

* ก่อนดาวน์โหลดได้โปรด ทำแบบประเมินความพึงพอใจเผยแพร่ผลงานหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป. พิษณุโลก เขต 1  https://forms.gle/jVq2yKuEF8QfN5aQ8

ดาวน์โหลดโดยการสแกนที่รูป หรือ คลิกที่นี่

ขอบคุณท่าน ศน. Kodwimol Chaiyasoda  ที่เผยแพร่ผลงานมา ณ ที่นี้ด้วยครับ 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button