ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

การดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ปีการศึกษา 2564  และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ปีการศึกษา 2564  และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มติคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 8 ม.ค2564 ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิการจําหน่ายนมโรงเรียน ส่งนมได้ทั้ง 2 ประเภท ตามที่ได้ตกลงกับหน่วยจัดซื้อ และโรงเรียน คือ
1. กรณีเปิดภาคเรียนนักเรียนมาโรงเรียนปกติ (เปิดภาคเรียนวันแรก 1 มิ.ย. 2564) 
ดําเนินการโครงการอาหารเสริม  (นม) ตามปกติ
2. กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จ่ายนม 

2.1  ชนิด UHT (นมกล่อง) หรือ
2.2  ชนิดพาสเจอไรส์ (นมถุง) กรณีที่คู่สัญญาได้ตกลงกับหน่วยจัดซื้อและโรงเรียน ตามเงื่อนไขที่กําหนด คือ
ทั้ง 2 ชนิด นมต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า4 เดือน นับจากวันที่จัดส่ง
การดําเนินการจัดส่ง ดังนี้
1. คุณภาพน้ำนม
2. การเก็บรักษาคุณภาพน้ำนม (อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศา)
3. การควบคุมป้องกันโรคในการบริหารจัดการส่งนมโรงเรียนให้ยึดตามมาตรการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019 (COVD-19)ระลอกใหม่ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

หมายเหตุ
1. ช่วงการระบาดปีการศึกษา 2563 ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภากเรียนจึงสามารถประสานผู้ผลิตให้เปลี่ยนการผลิตจากนมถุง (นมพาสเจอร์ไรส์) เป็น นมกล่อง (UHT) (ตามมติครม. วันที่ 5 พ.ค. 63 ให้บริโภคนม UHT (นมกล่อง))
2. สพฐ. มีหนังสือแจ้ง สพป. ทุกเขต ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 04188/ว12 ลว. 12 ม.ค. 2564 อ่าน การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

การดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ปีการศึกษา 2564  และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ปีการศึกษา 2564  และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 1 มิ.ย. 2564 ให้โรงเรียนดําเนินการ
1. เร่งรัดดําเนินการแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563
2. เร่งรัดดําเนินการแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาฯ

การดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ปีการศึกษา 2564  และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงิน 1,477 ล้านบาท เพื่อดําเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยนักเรียนปีการศึกษา 2563 จะได้รับนม ชนิด UHT (นมกล่อง) เพิ่มคนละ 24 กล่อง ในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564
1. โรงเรียนรับนมชนิด UHT (นมกล่อง) จํานวน 24 กล่อง/คน
การดําเนินการดังนี้
1.1 โรงเรียนดําเนินการตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ เพื่อให้เด็กนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
1.2 โรงเรียนจัดเจ้าหน้าที่เพื่อแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) ดังกล่าว และแจ้งผู้ปกครองให้นําอาหารเสริม (นม) ดังกล่าวมาบริโภคเป็นลําดับแรกเนื่องจากอาหารเสริม (นม) มีอายุเหลือสําหรับการบริโภคเพียง 2 เดือน
1.3 กําชับให้โรงเรียนตรวจสอบคุณลักษณะของอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ

การดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ปีการศึกษา 2564  และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หมายเหตุ : สพฐ. มีหนังสือแจ้ง สพป. ทุกเขต ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 04188/ว221 ลว. 27 เม.ย. 2564 สำนักงบประมาณฯ ไฟเขียวเยียวยานมโรงเรียน เริ่มแจกเด็ก 19 เม.ย.นี้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button