ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สพฐ.แจ้งการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน

สพฐ.แจ้งการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย เพื่อให้การเปิดภาคเรียนตามประกาศ ของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพ การเรียนของผู้เรียน นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากร จึงขอกําชับให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. แจ้งให้สถานศึกษาดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ให้ศึกษาคู่มือดูแลตัวเองสําหรับ ประชาชน ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2. แจ้งให้สถานศึกษารับทราบมาตรการการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจัดการเรียนการสอนตามบริบทของจังหวัด และความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงการเรียนรู้และความปลอดภัยของนักเรียน

3 . แจ้งมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษาได้ดําเนินการตามมาตรการไม่ให้เกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้เรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

4. การรายงานข้อมูล กรณี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขอให้จัดส่งข้อมูลตามแบบ รายงาน โดยขอความร่วมมือให้ผู้ติดเชื้อเปิดเผยชื่อ หรือตําแหน่ง กรณี ไม่อนุญาตให้ระบุเป็นตําแหน่งแทน

5. ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 ให้สถานศึกษาประเมินตนเองก่อนเปิดเรียน ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) โดยขอให้สถานศึกษาทุกแห่งประเมินตนเอง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ในการนี้ กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ได้ขยายระยะเวลาการประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 หรือก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ ขอให้ดูรายละเอียดประกอบตาม QR Code ที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป  ขอแสดงความนับถือ  นายอัมพร พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมmรการศึกษาขั้นพื้นาย

สพฐ.แจ้งการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button