หนังสือคู่มือ

คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง

คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง

คู่มือประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ใช้ตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นไป ในร ะดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button