งานราชการ

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 50 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 50 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

รับสมัคร :ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง :นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
เงินเดือน :15,000-16,500 บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน :50 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการปลูกป่า
เพื่อจัดการให้เป็นป่าเศรษฐกิจ
(2) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟู แก้ไข ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในพื้นที่ป่าไม้
เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้คงอยู่ตลอดไป
(3) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล ป้องกันการกระทำผิด บุกรุกทำลายป่าการป้องกันและควบคุมไฟป่า การจัดการที่ดินป่าไม้
การอนุญาตการใช้ประโยชน์จากไม้ ที่ดินป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้ อุตสาหกรรมไม้ สวนป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เพื่อรักษาและใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
(4) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรู้สึกหวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าและการจัดการป่าชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ตลอดไป
(5) ร่วมศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการและการฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกป่า ผลิตผลป่าไม้ และวิชาการป่าไม้อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการป่าไม้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
การกำหนดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ การจัดทำระบบสื่อความหมาย และพัฒนาการให้ข้อมูล
แก่นักท่องเที่ยว ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและการบริการ
การท่องเที่ยวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน การบริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
และการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงการสนับสนุนและแจกจ่ายกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชนต่อการพัฒนาทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม่และสัตว์ป่า
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิชาการป่าไม้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วย
– พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
– ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ การจัดการป่าชุมชนการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และการวิจัยด้านป่าไม้
ทักษะ/สมรรถนะ :
เงื่อนไข :ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :กรมป่าไม้ รับสมัครสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 50 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
เว็บไซต์ :http://https://forest.thaijobjob.com

รายละเอียดอื่นๆ : https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637577218314092681

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button