ข่าวการศึกษา

กสศ.เปิดรับสมัครสถาบันผลิตครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

เปิดรับแบบเสนอโครงการ เพื่อคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน(ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

กสศ.เปิดรับสมัครสถาบันผลิตครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เริ่มเปิดลงทะเบียนออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-079-5475 กด 5 ในวันและเวลาราชการ

คำอธิบาย


1. การยื่นแบบเสนอโครงการ ขอให้สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการยื่นแบบเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์นี้เท่านั้น โดยส่งข้อมูลและเอกสารตามกำหนดให้ครบถ้วน เป็น PDF File ในระบบออนไลน์

2. แบบเสนอโครงการ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (คุณสมบัติเบื้องต้น)
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการตามเกณฑ์คุณภาพ
ส่วนที่ 3 คำรับรอง
ส่วนที่ 4 มคอ.2 ของหลักสูตรที่ส่งแบบเสนอโครงการ
แบบเสนอโครงการจะต้องมีทั้ง 4 ส่วนครบถ้วน มิฉะนั้นจะถือว่าแบบเสนอโครงการไม่สมบูรณ์ และไม่ได้รับการพิจารณา

3. เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ควรศึกษาเอกสาร ประกาศ กสศ. เรื่อง โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจน และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนยื่นแบบเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button