สาระความรู้

ออมสิน จัดใหญ่ “มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครู” 1-30 มิ.ย. 64 ปูพรมช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ยับยั้งสถานะลูกหนี้ไม่ให้เป็น NPLs

ออมสิน จัดใหญ่ “มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครู” 1-30 มิ.ย. 64 ปูพรมช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ยับยั้งสถานะลูกหนี้ไม่ให้เป็น NPLs

นายวิชัย รัตนากร ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในช่วงเวลากว่า 12 ปีที่ผ่านมา ธนาคารออมสิน และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทําโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยลดภาระในชีวิตประจําวันแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา มาอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนหนึ่งไม่สามารถ ชําระหนี้ได้ตามเงื่อนไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจส่งผลทางอ้อมต่อ รายได้ครอบครัว

ธนาคารจึงเร่งจัดทํามาตรการแก้ไขหนี้ภายใต้แนวคิด มหกรรมผ่อนปรนการชําระหนี้ครูและบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อช่วยยับยั้งไม่ให้ต้องกลายเป็นหนี้เสีย (NPLs) จนเป็นเหตุให้อาจถูกดําเนินคดี ส่งผลเสียทางเครดิต และกระทบต่อหน้าที่ราชการได้ในอนาคต ทั้งนี้ ข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง สามารถเข้าร่วมมาตรการพักชําระเงินต้น และเลือกจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน ตามแผนการชําระหนี้ที่ธนาคารกําหนด เป็น ระยะเวลา 12 เดือน หรือนานที่สุดไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยการเลือกแผนการชําระหนี้ตามความสามารถ ในการผ่อนชําระของตนเอง ผ่านแอป MyMo หรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ซึ่งเปิดให้แจ้ง ความประสงค์จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นี้เท่านั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สําหรับข้าราชการครูที่เกษียณอายุแล้ว และยังไม่เคยใช้สิทธิบําเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันการกู้เงิน สามารถขอกู้สินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญฯ ที่ผ่อนปรนให้ใช้บําเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันในการกู้ และ นําเงินกู้ไม่ต่ํากว่า 50% ไปชําระหนี้เดิมกับธนาคารได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ คงที่ 2.00% ต่อปี นานถึง 10 ปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ย MRR-2.50% ต่อปี ให้วงเงินกู้ 100% ของเงินบําเหน็จตกทอด ผ่อนชําระนาน 30 ปี โดย สอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือติดต่อสาขาที่ใช้บริการสินเชื่ออยู่

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 เป็นต้นมา ธนาคารได้เน้นดําเนินการแก้ไขหนี้แก่ลูกหนี้ที่ประสบปัญหา การผ่อนชําระเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีผู้เข้ามาตรการ แก้ไขหนี้กับธนาคารแล้วกว่า 6 แสนบัญชี วงเงินรวมกว่า 370,000 ล้านบาท โดยเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 1 แสนบัญชี วงเงินรวมกว่า 120,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 และที่ facebook : GSB Society

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button