สาระความรู้

กรมบัญชีกลาง ออกแนวทางใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความคล่องตัว หน่วยงานรัฐ

กรมบัญชีกลาง ออกแนวทางใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความคล่องตัว หน่วยงานรัฐ

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประกอบด้วย
  1. ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
  2. การเชิญชวนและการยื่นข้อเสนอ
  3. การพิจารณาผล
  4. การจัดทำรายงานผลการพิจารณาการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
  5. การเสนอขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างต่อผู้มีอำนาจ
  6. การประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
  7. การเสนอรายงานผลการตรวจรับพัสดุต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
  8. การทำสัญญา
  9. และการตรวจรับพัสดุ
เพื่อให้ขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษและทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่จำเป็น ทั้งนี้ สามารถศึกษาแนวทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

ขอบคุณเพจ : กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button