ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคลายล็อก กำหนดพื้นที่ควบคุมใหม่ โรงเรียนใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอน โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางราชการกำหนด

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 64  ราชกิจจานุเบกษา  ออกประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกหนดการบริหารราชการในสถำนการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔)

สาระสำคัญเป็นการออกมาตรการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งนี้  มีการกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการออกเป็น ๕ ระดับพื้นที่ และกำหนดเขตพื้นที่จังหวัดจำแนก ตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ดังนี้
(1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
(2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด
(3) พื้นที่ควบคุม
(4) พื้นที่เฝ้าระวังสูง
(5) พื้นที่เฝ้าระวัง

พื้นที่ควบคุมสูงสุด มี 11 จังหวัด  ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา และนราธิวาส สามารถบริโภคในร้านได้ และเปิดให้บริการได้ไม่เกิน 23.00 น. ห้ามจัดกิจกรรมมากกว่า 100 คน ศูนย์การค้าเปิดบริการได้ตามปกติ

พื้นที่ควบคุม มี 9 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี สระแก้ว และสมุทรสงคราม สามารถจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า 150 คนได้ บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ ศูนย์การค้าเปิดได้ตามปกติ

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 53 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สิงห์บุรี สุโขทัน สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม มากกว่า 200 คน บริโภคในร้านอาหารได้เปิดได้ตามปกติ

โดยแต่ละพื้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโรงเรียนดังนี้
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ก. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้งดใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมตามแนวทางหรือลักษณะที่นายกรัฐมนตรี หรือศบค. ได้อนุญาตไว้แล้ว ให้สามารถดำเนินการได้ โดยเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ( ศปก.ศบค.) พิจารณาก่อนดำเนินการหรือเป็นกรณีที่เคยให้ได้รับยกเว้น ดังต่อไปนี้
1) เป็นการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือให้การอุปการะแก่บุคคล
3) เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
4) เป็นโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่มีขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนรู้วมทั้งโรงเรียนไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน หรือเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

พื้นที่ควบคุมสูงสุด
ก. โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกฝึกอบรมการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้พิจารณาตามความจำเป็นและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทำงราชการกำหนด ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณีกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่ควบคุม
ก. โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกฝึกอบรมการทำกิจกรรมใดๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทำงราชการกำหนด ภายใต้การกำกับดูแล
ของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่เฝ้าระวังสูง
ก. โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกฝึกอบรมการทำกิจกรรมใดๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทำงราชการกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีรายชื่อจังหวัดตามเขตพื้นที่สถานการณ์แนบท้ายข้อกำหนด (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 4 จังหวัด
1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดนนทบุรี
3. จังหวัดปทุมธานี
4. จังหวัดสมุทรปราการ

พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 11 จังหวัด
1. จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. จังหวัดชลบุรี
3. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดนครปฐม
5. จังหวัดปัตตานี
6. จังหวัดเพชรบุรี
7. จังหวัดสงขลา
8. จังหวัดสมุทรสาคร
9. จังหวัดสระบุรี
10. จังหวัดยะลา
11. จังหวัดนราธิวาส

พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น 9 จังหวัด
1.จังหวัดจันทบุรี
2.จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.จังหวัดระนอง
6.จังหวัดระยอง
7.จังหวัดราชบุรี
8.จังหวัดสระแก้ว
9.จังหวัดสมุทรสงคราม

พื้นที่เฝ้าระวังสูง รวมทั้งสิ้น 53 จังหวัด
1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดกาญจนบุรี
3. จังหวัดกาฬสินธุ์
4. จังหวัดกำแพงเพชร
5. จังหวัดขอนแก่น
6. จังหวัดชัยนาท
7. จังหวัดชัยภูมิ
8. จังหวัดชุมพร
9. จังหวัดเชียงราย
10. จังหวัดเชียงใหม่
11. จังหวัดตราด
12. จังหวัดตาก
13. จังหวัดนครนายก
14. จังหวัดนครพนม
15. จังหวัดนครราชสีมา
16. จังหวัดนครสวรรค์
17. จังหวัดน่าน
18. จังหวัดบึงกาฬ
19. จังหวัดบุรีรัมย์
20. จังหวัดปราจีนบุรี
21. จังหวัดพะเยา
22. จังหวัดพังงา
23. จังหวัดพัทลุง
24. จังหวัดพิจิตร
25. จังหวัดพิษณุโลก
26. จังหวัดเพชรบูรณ์
27. จังหวัดแพร่
28. จังหวัดภูเก็ต
29. จังหวัดมหาสารคาม
30. จังหวัดมุกดาหาร
31. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
32. จังหวัดยโสธร
33. จังหวัดร้อยเอ็ด
34. จังหวัดลพบุรี
35. จังหวัดลำปาง
36. จังหวัดลำพูน
37. จังหวัดเลย
38. จังหวัดศรีสะเกษ
39. จังหวัดสกลนคร
40. จังหวัดสตูล
41. จังหวัดสิงห์บุรี
42. จังหวัดสุโขทัย
43. จังหวัดสุพรรณบุรี
44. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
45. จังหวัดสุรินทร์
46. จังหวัดหนองคาย
47. จังหวัดหนองบัวลำภู
48. จังหวัดอ่างทอง
49. จังหวัดอำนาจเจริญ
50. จังหวัดอุดรธานี
51. จังหวัดอุตรดิตถ์
52. จังหวัดอุทัยธานี
53. จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button