ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งให้ปรับลดเวลาทำงานในสถานศึกษา งดรวมกลุ่มเกิน 5 คน หากประชุมให้ประชุมออนไลน์

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งให้ปรับลดเวลาทำงานในสถานศึกษา งดรวมกลุ่มเกิน 5 คน หากประชุมให้ประชุมออนไลน์

วันนี้ มีหนังสือด่วนที่สุด จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ และ หน่วยงานที่ไม่ใช่สถานศึกษา (เขตพื้นที่) ได้มีแนวปฏิบัติดังนี้

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ของบุคลากรในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 11)

ตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต – 19) ที่ 9/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 นั้น เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ของบุคลากรในสังกัด ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดําเนินการดังนี้
1.1 หน่วยงานในสังกัดที่มีไข่สถานศึกษา

1) ปรับลดเวลาและวันทํางานของบุคลากรในสังกัด โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมา ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางาน ในแต่ละวันทํางานให้น้อยที่สุด หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด โดยไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญ และการบริการประชาชน
2) งดการเดินทางไปราชการข้ามจังหวัด เว้นแต่เป็นข้อสั่งการจากผู้บริหารระดับสูง
3) ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกว่า 5 คน หากต้อง จัดกิจกรรม การประชุม อบรม หรือสัมมนาในช่วงระยะเวลานี้ ให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.2 หน่วยงานสถานศึกษา
1) ให้สถานศึกษาใช้การเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2) งดการเดินทางไปราชการข้ามจังหวัด เว้นแต่เป็นข้อสั่งการจากผู้บริหารระดับสูง
3) ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกว่า 5 คน หากต้อง จัดกิจกรรม การประชุม อบรม หรือสัมมนาในช่วงระยะเวลานี้ ให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้ดําเนินการดังนี้
2.1 หน่วยงานในสังกัดที่มิใช่สถานศึกษา
1) ให้ผู้บริหารปรับลดเวลาและวันทํางานของบุคลากรในสังกัด โดยให้จัดบุคลากร หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางาน ในแต่ละวันทํางาน ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึงเป้าหมาย การดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสําคัญ
2) ให้ดําเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) จังหวัดกําหนด

2.2 หน่วยงานสถานศึกษา
1) ให้ผู้บริหารของสถานศึกษา ปรับลดเวลาและวันทํางานของบุคลากรในสังกัด โดยให้ จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางาน ในแต่ละวันทํางาน ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึง เป้าหมายการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสําคัญ
2) ให้สถานศึกษาดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการที่ได้ประกาศไว้ ก่อนหน้านี้ หรือตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัด กําหนด
3. หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษา ให้ดําเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) จังหวัดกําหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
(นายอัมพร พินะสํา) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งให้ปรับลดเวลาทำงานในสถานศึกษา งดรวมกลุ่มเกิน 5 คน หากประชุมให้ประชุมออนไลน์ ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งให้ปรับลดเวลาทำงานในสถานศึกษา งดรวมกลุ่มเกิน 5 คน หากประชุมให้ประชุมออนไลน์ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งให้ปรับลดเวลาทำงานในสถานศึกษา งดรวมกลุ่มเกิน 5 คน หากประชุมให้ประชุมออนไลน์ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งให้ปรับลดเวลาทำงานในสถานศึกษา งดรวมกลุ่มเกิน 5 คน หากประชุมให้ประชุมออนไลน์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button