หนังสือราชการ

การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาในสังกัดเป็นโรงพยาบาลสนาม

การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาในสังกัดเป็นโรงพยาบาลสนาม

การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาในสังกัดเป็นโรงพยาบาลสนาม
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามที่ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพิ่มสูงขึ้น และมีการระบาดไปทั่วประเทศ ส่งผลให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในแต่ละพื้นที่ที่ทําการรักษาผู้ป่วย ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต – 19) ไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและสังคม จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด พิจารณาดําเนินการดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. กรณีที่อาคารสถานที่ที่ไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้ว เช่น สถานศึกษายุบรวม ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมกันพิจารณาอนุญาต ให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม

2 . กรณีที่สถานศึกษาไม่ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (ON-SITE) เมื่อมีคําร้อง ขอใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมกันพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม

ทั้งนี้ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม ให้สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ตามแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการอนุญาตฯ ตาม QR Code ที่ปรากฏ ท้ายหนังสือฉบับนี้ และจัดส่งเป็นไฟล์ Excel มาที่ e-mail : efbcd.uritagmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาในสังกัดเป็นโรงพยาบาลสนาม

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button