ข่าวการศึกษา

เชิญเยาวชนและผู้ที่สนใจส่งผลงาน เรื่องสั้นหรือบทกวี เข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 128,000 บาท

เชิญเยาวชนและผู้ที่สนใจส่งผลงาน เรื่องสั้นหรือบทกวี เข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 128,000 บาท

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย   เชิญเยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน เรื่องสั้น และ บทกวี เข้าประกวดในโครงการอ่านยาใจ ปี2 ภูมิคุ้มใจในวันทุกข์ ชิงเงินรางวัลกว่า 128,000 บาท

ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 รายละเอียดตามโปสเตอร์และกติการการประกวด อย่าอ่านแต่โปสเตอร์อย่างเดียว อ่านกติกาให้ละเอียด นะครับ
เชิญเยาวชนและผู้ที่สนใจส่งผลงาน เรื่องสั้นหรือบทกวี เข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 128,000 บาท

กติกาการประกวดเรื่องสั้นและบทกวีอ่านยาใจ “ภูมิคุ้มใจในวันทุกข์”

1. ระดับการประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

         1.1 ระดับเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี

         1.2 ระดับประชาชนทั่วไป

2. ข้อกำหนด ประเภทผลงานและเงื่อนไขสำหรับการส่งประกวด

2.1 ผู้ส่งผลงานแต่ละคนสามารถส่งผลงานได้ทั้งสองประเภท โดยส่งได้ไม่เกินประเภทละ 1 ชิ้น และต้องระบุประเภทของผลงาน (เรื่องสั้น หรือ บทกวี)  และระดับที่ประสงค์จะส่งผลงานชิ้นนั้นๆ เข้าประกวด (ระดับเยาวชน หรือ ระดับประชาชนทั่วไป) ให้ชัดเจน

2.2. สามารถใช้ชื่อ-สกุลจริงในการเขียนผลงาน หรือจะใช้นามปากกาก็ได้ กรณีใช้นามปากกา ต้องระบุชื่อ-สกุลจริง ตามหลักฐานในข้อ 5.1 หรือ 5.2 แล้วแต่กรณี มาด้วย

          2.3 เรื่องสั้น

เป็นงานเขียนประเภทเรื่องสั้น ผู้เขียนต้องตั้งชื่อเรื่องเอง โดยเขียนเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 ต้องใส่เลขหน้าทุกหน้า หากพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point หรือหากเขียนด้วยลายมือต้องเขียนให้อ่านได้ง่าย

         2.4 บทกวี

เป็นงานเขียนประเภทบทกวี ผู้เขียนต้องตั้งชื่อเรื่องเอง โดยเขียนเป็นภาษาไทย หากพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point หรือหากเขียนด้วยลายมือต้องเขียนให้อ่านได้ง่าย

2.4.1 ผลงานที่เป็นบทกวีฉันทลักษณ์แบบแผน กำหนดความยาว 6-12 บท

2.4.2 ผลงานที่เป็นบทกวีรูปแบบอื่น อาทิ กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่ ต้องมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยใส่เลขหน้าทุกหน้า

         2.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนขึ้นใหม่ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดมาก่อน ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

         2.6 คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

         2.7 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัล ผู้จัดการประกวดสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อก่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ อาทิ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเสียง ทั้งนี้ หากมีการจัดพิมพ์ ผู้จัดการประกวด  มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรก

3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน เป็นการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจาก

         3.1 แก่นหรือแนวคิดของเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

         3.2 ความคิดสร้างสรรค์

         3.3 คุณค่าทางวรรณศิลป์

4. รางวัลการประกวด ผู้ชนะการประกวดทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีในแต่ระดับจะได้เงินรางวัล ดังนี้

4.1 ระดับเยาวชน

         4.1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

         4.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

         4.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

         4.1.4 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4.2 ระดับประชาชนทั่วไป

         4.1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

         4.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล   8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

         4.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล   5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

         4.1.4 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5. วิธีส่งผลงาน 

         5.1 ผู้ประกวดระดับเยาวชน ส่งผลงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาด้วย

         5.2 ผู้ประกวดระดับประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาด้วย

         5.3 ส่งผลงานในช่องทางดังต่อไปนี้

                  5.3.1 ส่งทางอีเมล โดยแนบไฟล์ผลงานในรูปแบบ Word และ PDF พร้อมหลักฐานในข้อ 5.1 หรือ 5.2 แล้วแต่กรณี มายัง E-mail: [email protected] การส่งผลงานเข้าประกวดจะสมบูรณ์ เมื่อมีการแจ้งตอบรับผลงานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

                  5.3.2 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งผลงานพร้อมหลักฐานในข้อ 5.1 หรือ 5.2 แล้วแต่กรณี มายัง สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เลขที่ 31 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 33 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย์ 10800  (วงเล็บมุมซอง “ประกวดเรื่องสั้นและบทกวีอ่านยาใจ”)

                  5.4 ช่วงเวลาการส่งผลงาน ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 หากส่งทางอีเมลถือเวลาใน gmail เป็นสำคัญ กรณีส่งทางไปรษณีย์ ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

6. การประกาศผลและการมอบรางวัล 

         6.1 ประกาศผลการประกวดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทางเฟซบุ๊ก “สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย”

         6.2 การมอบรางวัล ทางคณะผู้จัดประกวดจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ให้ทราบอีกครั้ง ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก “สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย”

7. การติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

         สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เลขที่ 31 ซอย กรุงเทพ-นนทบุรี 33 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10800 โทรศัพท์ 02-9109565 และ E-mail :  [email protected]

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://thaiwriters.co/?p=344

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button