ข่าวการศึกษา

ด่วน! รับสมัครผู้ขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 3 (30 กันยายน 2564)

ด่วน! รับสมัครผู้ขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 3 (รอบสุดท้าย)

ทุนแรกและทุนเดียวที่ส่งเสริมเยาวชนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาให้ได้เรียนฟรี ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กสศ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 กันยายน 2564

สมัครได้ที่เว็บไซต์ สมัครรับทุน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eef.or.th/notice/true-potential-scholarship-02-04-21/

สิ่งที่ผู้ได้รับทุนจะได้รับ
1. ค่าใช้จ่ายรายเดือน 10,000 บาทต่อเดือน
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท ต่อปี (เบิกจ่ายตามจริง)
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 10,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริง)
4. การสนับสนุนการทำโครงงาน/วิจัย ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้จะได้รับทุน

  1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ตามเกณฑ์ของ กสศ.
  2. เป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. /อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2563 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562)
  3. เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียน • กรณีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ต้องเป็นมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ 3 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับปวส.) ไม่ต่ำกว่า 00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 บนของสาขาที่จบการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบในชั้นเรียนเดียวกันของสถานศึกษา หรือ ในกรณีสาขาของนักศึกษา มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ต้องเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 30 • กรณีที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ในสาขาดังต่อไปนี้ • สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) • สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
  5. มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ

ด่วน! รับสมัครผู้ขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 3 (30 กันยายน 2564)

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ทุนพระกนิษฐา.com

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button