ข่าวการศึกษาอบรมออนไลน์

เปิดรับสมัคร โครงการครูดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2564 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

เปิดรับสมัคร โครงการครูดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2564 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

โครงการครูดีของแผ่นดิน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญตามรอยพระยุคลบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญตามรอยพระยุคลบาท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการจัดการเรียนการสอน สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “ให้ครูรักนักเรียน นักเรียนรักครูให้ครูสอนเด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน ให้แข่งกับตนเอง ให้เด็กเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่ช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำ ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสามัคคี”โดยกระบวนการดังกล่าวสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาครูและกระบวนการกลุ่ม Professional Learning Community หรือ PLC ในการขับเคลื่อนโครงการดังนั้น รางวัล “ครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” จึงเกิดขึ้น พร้อมพลังและความตั้งใจอันดีงาม มอบให้กับคุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ด้วยการยกย่อง เชิดชูเกียรติ คุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน นำมาซึ่งการยกระดับมาตรฐานความเป็นครูมืออาชีพในวงกว้างอีกทั้งยังเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาวิทยฐานะสำหรับครูอาจารย์และผู้บริหาร สถานศึกษาผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างน่าชื่นชมอีกด้วย โดยมีจุดประสงค์

1.อย่ากให้คุณครูที่สร้างคนดีให้แผ่นดินมีที่ยืนมีความภาคภูมิใจในตนเองเพราะรางวัลทั่วไปมีแต่รางวัลทางวิชาการเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีรางวัลเกี่ยวกับดารสร้างคนดีมากนัก

2.อยากให้ครูช่วยครูเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างครูด้วยกันเพราะที่ผ่านมาหลายรางวัลเมื่อครูได้ไปแล้วรางวัลก็ต้องแก่งแย่งแข่งขันกันมักจะไม่แบ่งปันความรู้และความดีๆกับผู้อื่นแต่โครงการนี้ออกแบบให้ครูช่วยครูเป็นสำคัญจนเกิดเป็นกลุ่มเครือข่าย ซึ่ง กลุ่มมี 3-8 คน และดูแลไม่เกิน กลุ่ม คือ 34 คน ซึ่งครูแต่ละกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ประมาณ ปี จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

3.รางวัลนี้ไม่มีแพ้คัดออกไม่ต้องมาแข่งขันกันว่าใครดีกว่าใครหากได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกคนมีสิทธิ์รับรางวัลทุกคนแต่หากไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้คุณครูพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้รางวัลสูงสุด คือ รางวัลครูของแผ่นดินชั้นที่ 1

4.เรามีนวัตกรรมสร้างคนดีให้แผ่นดินและโครงการเครือข่ายการสร้างคนดีให้แผ่นดินเป็นเหมือนเข็มทิศชี้แนะแนวทางในการสร้างคนดีให้กับคุณครูโดยมุ่งเน้นให้ครูพัฒนาตนเองเป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐานแล้วขยายต่อไปยังคนรอบข้างโดยครูที่เข้าร่วมโครงการต้องพัฒนาตนเอง หมวด 19 ตัวบ่งชี้ ครองตน ครองคน ครองงาน ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารโครงการ

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน (สำหรับครู)

ตัวอย่างเกียรติบัตร ของ ปีการศึกษา 2563

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จัดทำรายการ “ครูดีมีคำตอบ” เพื่อไขข้อข้องใจในการดำเนินโครงการฯ ใครอยากรู้คำตอบคลิกเลือกได้เลย
1.วิธีสมัครสมาชิก และ การยืนยันตัวตนสำหรับสมาชิกเก่า https://www.youtube.com/watch?v=nLxeJaLe4JY
2.วิธีสมัครสมาชิก และ การยืนยันตัวตนสำหรับสมาชิกใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=D8jNzwSNDGI
3.โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน (สำหรับครู) https://www.youtube.com/watch?v=twI4d5ALEKE…
4.โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน(สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) https://www.youtube.com/watch?v=GDm0R4H2Ocw…
5.ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน https://www.youtube.com/watch?v=heaVCcKXXZ0…
6.โครงการเด็กดีของแผ่นดิน https://www.youtube.com/watch?v=UcfX9gfCyhg…
7. ครูดีของแผ่นดินชั้นที่4 https://www.youtube.com/watch?v=NACZG1utQXQ…
8.ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินเกียรติคุณยิ่ง https://www.youtube.com/watch?v=egzbM_jBlos…
9.รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม https://www.youtube.com/watch?v=H1rurx2_hrk…
เว็บไซต์ต้นทาง : https://thaisuprateacher.org/project_db.php?id=21

Back to top button