สาระความรู้

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น 3.1 ล้านล้านบาท เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 จำแนกเป็น 8 หมวด

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น 3.1 ล้านล้านบาท เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 จำแนกเป็น 8 หมวด

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น 3.1 ล้านล้านบาท เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 จำแนกเป็น 8 หมวด
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น 3.1 ล้านล้านบาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จำแนกเป็นงบประมาณรายจ่าย 8 หมวด คือ
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น 3.1 ล้านล้านบาท เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 จำแนกเป็น 8 หมวด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button