หนังสือราชการ

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน

โดยกำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ระยะ คือ
ระยะแรก สำหรับโรงเรียนพักนอน ซึ่งดำเนินการตามโครงการ Sandbox: Safety zone in School มาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2564
ระยะที่สอง สำหรับโรงเรียนประเภทไป-กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประะเมิน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button