หนังสือคู่มือ

ขอเชิญดาวน์โหลด แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ขอเชิญดาวน์โหลด แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ขอเชิญดาวน์โหลด แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เล่มนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐา นกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําขึ้นเพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปว่า สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวง สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกําหนด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)เล่มนี้จะช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานศึกษา และในหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคณะทํางาน ทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดทําจนสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button