หนังสือคู่มือ

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1. แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ Infographic
– Infographic แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
– Infographic แนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
– Infographic แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน
– Infographic แนวทางการจัดการเรียนการสอน
– Infographic บทบาทของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – Infographic แผนเผชิญเหตุ
– แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. Infographic 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด
– Infographic สรุปมาตรการ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม
– Infographic 7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา
– Infographic 7 ไม่ ต้องหลีกเลี่ยงหากเรียนที่โรงเรียน
– Infographic แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตาม ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564
4. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 15-2564 ลงวันที่ 15 ตลุาคม 2564

5. แบบตรวจ ติดตามและประเมิน ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มา :  สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button