หนังสือคู่มือ

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

ตามที่ประเทศไทยได้ให้บริการวัคซีนโควิด 19 มาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว การให้วัคซีนเพื่อเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประชากรจึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการตอบโต้การระบาดและน าพาประเทศให้พ้นจากวิกฤติการระบาดของโรค โดยในระยะแรก ได้ให้วัคซีนโควิด 19แก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีการขยายกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนไปยังผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตาม วัคซีนโควิด 19 ได้ผ่านการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ โดยได้มีการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์ฝาสีส้มสูตรส าหรับเด็ก) ส าหรับเด็กอายุ 5-11 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งประเทศไทยได้มีแผนจัดหาวัคซีนดังกล่าว เพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงการใช้วัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายที่ขยายเพิ่มเติม สามารถด าเนินการไปได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ซึ่งมุ่งหวังให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างทั่วถึง กรมควบคุมโรคจึงได้จัดท าแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์ฝาสีส้มสูตรส าหรับเด็ก)ส าหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการวัคซีนได้ตามวัตถุประสงค์ และสามารถให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลดแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button