การเรียนการสอน

แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (สําหรับสถานศึกษาที่มีความสมัครใจ)

แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (สําหรับสถานศึกษาที่มีความสมัครใจ)

สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคํานวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ครูผู้สอน
มีข้อมูลความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน สําหรับนําไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล และทราบถึงสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนานําข้อมูลไปสู่การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในปีการศึกษาถัดไป อีกทั้ง ทําให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รู้จุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาของนักเรียน เพื่อนําไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงการประเมินคุณภาพ ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สรุปดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button