หนังสือคู่มือ

คู่มือการรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2562 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต้องปรับรูปแบบการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการศึกษาทางไกล และจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางอื่น ๆได้แก่ การศึกษาจากแบบเรียนและใบความรู้การเรียนด้วยตนเองผ่านแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การเรียนผ่านระบบออนไลน์ เช่น การใช้ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) การเรียนการสอนในรูปแบบ โปรแกรม Zoom โปรแกรม Google Meet การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กและแอพพลิเคชั่นไลน์ ทำให้เกิดการเรียนรู้ รูปแบบใหม่ในวิกฤตการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนในวิถีชีวิตใหม่ (Learning In The New Normal) ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดนโยบายที่สอดรับเพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนทางไกล หรือ การเรียนการสอนออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองกับมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคมและเป็นการลดช่องว่างให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา แต่ พบว่า อุปสรรคสำคัญที่ควรคำนึงถึงอย่างยิ่ง คือ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยยังไม่ทั่วถึง ทั้งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และอุปกรณ์สื่อสาร เช่น Smartphone หรือ Tablet หรือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน จึงเป็นข้อจำกัดต่อ มาตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ทำให้คนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาออนไลน์ได้ ซึ่งส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มขึ้นได้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องการระดมทุนเพื่อการจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ดังที่คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)แห่งชาติได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และพิจารณา เรื่อง การสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในประเด็นการจัดหาอุปกรณ์ได้พิจารณาว่าอาจจะดำเนินการด้วยการระดมทุนสามารถดำเนินการได้ด้วยการรับบริจาคทั้งที่เป็นเงินสดและอุปกรณ์จากภาคเอกชน และรัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพดำเนินงานดังกล่าว ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดทำแนวทางการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทาง
ดิจิทัลให้กับกำลังคนของชาติซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศไทยต่อไป

(ข้อความจากคำนำในเล่ม แนวทางการรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ )

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button