ข่าวการศึกษา

26 นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศปข.ศธ.) ครั้งที่ 1/2558  รับทราบการแบ่งงานให้ รมช.ศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแบ่งงานเป็น 2 ส่วน คือ 1) แบ่งงานตามอำนาจหน้าที่ โดยมอบให้พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ดูแลรับผิดชอบ สพฐ.-สอศ.-สำนักงาน กศน. ส่วนนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ดูแลรับผิดชอบ สกอ.-สกศ.-สสวท.-สทศ.  2) แบ่งงานตามนโยบาย 26 เรื่อง โดยในส่วนนี้จะมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการมาช่วยขับเคลื่อนอีกด้วย รายละเอียดดังนี้

 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

26 นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่

นโยบาย

รมช.ศธ.
สุรเชษฐ์ฯ

รมช.ศธ.
ธีระเกียรติฯ

ผช.รมต.ศธ.

1การแปลงพระราชดำรัสฯ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไปเป็นแผนงานโครงการ ü
2การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน (ป.1-ม.3) ü
3การประเมินเพื่อความก้าวหน้าที่สอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน ü
4การจัดทำโครงการอบรมสัมมนาต้องตอบโจทย์ ü
5การลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการสอนของครู การลดนำเด็กออกจากห้องเรียน ü
6การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ü
7การนำ ICTมาใช้ใน ศธ.อย่างกว้างขวาง ü
8การแก้ไขปัญหาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ü
9การแก้ไขปัญหาการทุจริต ü
10การเปลี่ยนค่านิยมให้เข้าสู่อาชีวศึกษาให้มากขึ้น
1) การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา
ü
112) ความร่วมมือกับสถานประกอบการและสถานศึกษาในการฝึกภาคปฏิบัติ จบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที ü
123) การลดเรื่องการทะเลาะวิวาท โดยให้โอกาสนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ ü
134) การทำให้สถานศึกษาอาชีวะมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ü
145) การจัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากล ü
15สกอ.
1) กำหนดบทบาทการผลิต นศ.ให้ชัดเจนตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน ลดความซ้ำซ้อน
ü
162) กำหนดให้มี Outcome เช่น การวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากทรัพยากรในท้องถิ่น ü
173) สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น ü
18สำนักงาน กศน.
1) จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้
ü
192) จัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมฯ ตอนปลาย เพื่อพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้นและตรงตามความต้องการ ü
203) ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ü
214) ให้ กศน.ตำบล เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน โดยดำเนินการในรูปคณะกรรมการ กศน.ตำบลในวัด ü
22สกสค. ü
23การอำนวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ü
24การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ü
25การปฏิรูปการศึกษา ü
26การสอนให้นักเรียนนักศึกษาตัดสินใจโดยการใช้ความเป็นจริง (fact) มากกว่าความรู้สึก (Feeling)

หมายเหตุ : นโยบายข้อ 26 รอการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

แผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 26 นโยบาย

– ช่วงเวลา 1-2 สัปดาห์นี้ จะเน้นการติดตามแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานใน 3 เรื่อง คือ การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ การปรับลดเวลาเรียน และการเปลี่ยนค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา โดยขอให้คณะทำงานและผู้รับผิดชอบจัดทำผังแนวความคิด (Mind Map) ให้มีความก้าวหน้าเพื่อเสนอในวันศุกร์ที่ 11 กันยายนนี้, สำหรับโครงสร้างหลักสูตรและกิจกรรมที่จะดำเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียนนั้น จะต้องนิ่งภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เพื่อประกาศใช้ในช่วงเปิดภาคเรียนเดือนพฤศจิกายนนี้

– การดำเนินการตาม Roadmap 26 นโยบาย ให้ สนย./สนผ.ทุกองค์กรหลักและหน่วยงานต่างๆ จัดทำรายละเอียดการดำเนินการตามนโยบายให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์นี้ เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนตลอดปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งใช้ในการขออนุมัติจัดสรรวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการด้วย ซึ่งขอให้พิจารณาดำเนินการตามแนวคิดของ รมว.ศึกษาธิการ คือ ฉีกปัญหาให้ขาด ต้องลงไปถึงฐานข้อมูลระดับต่างๆ และนำตารางประสานสอดคล้องมาใช้จัดทำ Roadmap และเมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบ Roadmap แล้ว จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ ซึ่งจะมีผลต่อการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาล เช่น งบกลาง ต่อไปด้วย

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button