ข่าวการศึกษา

ก.ค.ศ.สรุปผลการพิจารณาคำขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณี ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตาม ว13/2556

ก.ค.ศ.สรุปผลการพิจารณาคำขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณี ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตาม ว13/2556

สรุปผลการพิจารณาคำขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556

วันนี้ สํานักงาน ก.ค.ศ. มีเรื่องที่จะแจ้งให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน ได้รับทราบเกี่ยวกับ ผลการพิจารณา คําขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556 ซึ่งสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556 เพื่อทําหน้าที่พิจารณาทบทวนคุณสมบัติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,931 ราย นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

บัดนี้ ที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เฉพาะกิจฯ คณะดังกล่าว ได้ดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติขอข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา จํานวน 1,931 ราย เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สํานักงาน ก.ค.ศ. ซึงขอสรุปพลการพิจารณาคําขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ดังกล่าว แบ่งออกเป็น

ผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการประเมิน จํานวน 163 ราย
ผู้ไม่มีคุณสมบัติในการเข้ารับการประเมิน จํานวน 1,768 ราย

จึงขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินฯ ทราบ ดังนี้
1. ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ www.otepc.go.th
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติเตรียมพร้อมรับการประเมินตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยขอให้ส่ง
ข้อตกลงในการพัฒนางานดึงสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565
3. สํานักงาน ก.ค.ศ. จะเร่อรัดการประเมินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565

สํานักงาน ก.ค.ศ. 23 มีนาคม 2565  : https://otepc.go.th/th/content_page/item/3769-13-2556.html

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button