หนังสือคู่มือ

ดาวน์โหลด คู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน 2564

ดาวน์โหลด คู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ โดยเน้นเฉพาะการเดินทางไปราชการภายในประเทศ หรือการจัดฝึกอบรมการจัดงาน การจัดประชุมราชการภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยรวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ควรทราบพร้อมด้วยข้อสังเกตที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ใช้เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมาย ระเบียบที่ทางราชการกำหนดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และเบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน ที่สำคัญจะเป็นการลดข้อทักท้วงจากหน่วยงานผู้ตรวจต่าง ๆ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ขอบคุณที่มา : สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button