หนังสือคู่มือ

คู่มือการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯ สถานศึกษาพอเพียง

คู่มือการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯ สถานศึกษาพอเพียง

คู่มือการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)  จาก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา โดยมีเป้าประสงค์พัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” โดยกําหนดให้มีการพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับผ่านการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสถานศึกษาทั่วประเทศและเพื่อให้การดําเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาดังกล่าวของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีคุณภาพมีระบบที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นหลักประกันคุณภาพของสถานศึกษาพอเพียง ให้หน่วยงานที่จะดําเนินการพัฒนาและขยายผลการประเมินสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คู่มือการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯ สถานศึกษาพอเพียง

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button