ข่าวการศึกษา

ผลการประชุม ก.ค.ศ. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์คัดเลือกรองและผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.บริหารและออกข้อสอบเอง ก.ค.ศ. เป็นที่ปรึกษา

ผลการประชุม ก.ค.ศ. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์คัดเลือกรองและผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.บริหารและออกข้อสอบเอง ก.ค.ศ. เป็นที่ปรึกษา

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ เรื่อง เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ คัดเลือก รองฯ และผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.  ดังนี้

สืบเนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 8/2562) ข้อ 6.1 ซึ่งกำหนดให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี กำหนดวันและเวลาในการคัดเลือก ฯ นั้น เห็นว่าเพื่อให้การบริหารจัดการการดำเนินการคัดเลือกของ กศจ. ทุกแห่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีประสบการณ์และศักยภาพในการบริหารการศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่ประชุมจึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  • หลักเกณฑ์ที่กำหนดใหม่ ใช้สำหรับการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เฉพาะสังกัด สพฐ. และให้ สพฐ. เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดำเนินการสอบแข่งขัน
  • ให้ สพฐ. กำหนดวัน และเวลาในการดำเนินการคัดเลือกทั้ง ใน สพป. สพม. และ สศศ. (เดิม กศจ. กำหนด)
  • กรณีที่ สพป. สพม. และ สศศ. กำหนดวันและเวลาในการรับสมัครพร้อมกัน ให้ผู้สมัครเลือกสมัครแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น
  • กำหนดเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้งฯ ว่า ในวันบรรจุและแต่งตั้งจะต้องไม่ติดเงื่อนไข การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ทั้งนี้ ให้เพิ่มเติมเรื่องกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมในหลักสูตรการคัดเลือกด้วย สำหรับ รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ว 8/2562 ที่ ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบไปแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. นั้น ที่ ศธ.0206.6/115 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 นั้น มอบ สพฐ. พิจารณา หากไม่มีประเด็นใดใน (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ กระทบกับรายละเอียดดังกล่าว เห็นชอบให้ใช้รายละเอียดสำหรับการดำเนินการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ได้ แล้วให้ สพฐ. รายงานให้ ก.ค.ศ. ทราบ

จากนี้ไป สพฐ.จะเป็นผู้บริหารจัดการเอง โดยมี ก.ค.ศ.เป็นเหมือนที่ปรึกษา รวมถึงมาตรฐานของข้อสอบ ซึ่งเดิมที ก.ศ.จ.แต่ละพื้นที่จะเป็นผู้จัดทำ ที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการสร้างมาตรฐานข้อสอบทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวกัน เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา เกณฑ์ใหม่นี้จะใช้กับการคัดเลือกรอง ผอ. และ ผอ.โรงเรียน สพฐ. ที่มีการสมัครกันอยู่ในขณะนี้ด้วย ส่วนการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดอื่น ๆ ยังคงใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกเดิม” รมว.ศธ. กล่าว

ขอบคุณที่มา : ศธ. 360 องศา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button