ข่าวการศึกษา

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากในปัจจุบันมีอัตราการเกิดลดลงมาก ส่งผลให้มีจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนมาก สพฐ. มีโมีรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด 14,777 แห่งคิดเป็นร้อยละ 50.18 ของโรงเรียรีนในสังกัดทั้งหมด ซึ่งมีจำนวน 29,449 แห่ง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ประกอบกับมติคณะรฐั มนตรีเมื่อวันที่ 7 ตลุาคม 2562  เห็นชอบให้ สพฐ. พิจารณาดําเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียนในสังกัดในตําบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านนบุคลากรและการบริหารจัดการลง 

รายละเอียดตามภาพ ด้านล่าง

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button