ข่าวการศึกษา

สพฐ.รับสมัครคัดเลือก เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566

สพฐ.รับสมัครคัดเลือก เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําทุกปี สําหรับปี 2566 มอบให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการใน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจําปี 2566 จํานวน 232 คน 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่สนใจส่งใบสมัครและผลงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เข้ารับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจําปี 2566

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการ ทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดําเนินการดังนี้ 

1. ดําเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจําปี 2566 เขตละ 1 คน (ที่เกิดตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2547 เป็นต้นไป) ตามหลักเกณฑ์สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาคัดเลือกเด็ก และเยาวชนดีเด่น ประจําปี 2566 จากโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาคด้วย โดยขอให้ดําเนินการกรอกข้อมูล ของเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน 9 คน ลงใน Google Form ตาม QR Code ปรากฏ ตามแนบท้ายหนังสือนี้ และขอให้ส่งผลการคัดเลือกผลงาน เอกสารใบสมัคร พร้อมหลักฐานต่าง ไปยัง สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565 เท่านั้น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นสําคัญ 

2. ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในสังกัด (ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2547 เป็นต้นไป) ที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจําปี 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยส่งแบบสมัครคัดเลือกฯ พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ไปยังสํานักอํานวยการ (กลุ่มช่วยอํานวยการและประสานราชการ) สํานักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ เลขที่ 319 ถนนราชดําเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 – 7 ตุลาคม 2565 หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๑๖, ๐ ๒๒๘๑ ๗๕๒ เท่านั้น กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือว่าวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน 

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจําปี 2566 มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.moe.go.th ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจําปี 2566และบัญชีจัดสรร
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจําปี 2566
3. ใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจําปี 2566
4. ใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจําปี 2566

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button