ข่าวการศึกษาหนังสือคู่มือ

เอกสารแนบคำขอประเมินวิทยฐานะ ระบบ DPA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567

คําอธิบายเอกสารแนบคําขอในระบบ DPA (กรณีนําผลงานตามเกณฑ์เดิมมารวมกับผล PA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567)

เอกสารแนบคำขอประเมินวิทยฐานะ ระบบ DPA

เอกสารแนบคำขอประเมินวิทยฐานะ ระบบ DPA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567

เอกสารแนบคำขอประเมินวิทยฐานะ ระบบ DPA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คําอธิบายเอกสารแนบคําขอในระบบ DPA (กรณีนําผลงานตามเกณฑ์เดิมมารวมกับผล PA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567)

เอกสารแนบคำขอประเมินวิทยฐานะ ระบบ DPA การยื่นคําขอในระบบ DPA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กรณีจะนําผลงานตามเกณฑ์เดิม มารวมกับผล PA จะอยู่ในข้อ 9 ของแบบยื่นคําขอฯ ที่อยู่ในระบบ ดังนี้ ตําแหน่งครู (ว 9/2564) ข้อ 9.1 การยื่นคําขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เลือกรายงานตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

ข้อ 9.1.1 นําผลการพัฒนาคุณภาพฯ ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 มารายงาน โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 9.1.2 นําผลการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 มารายงาน 2 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์ ข้อ 9.2 การยื่นคําขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เลือกรายงานตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

ข้อ 9.2.1 นําผลการพัฒนาคุณภาพฯ ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 มารายงาน โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่ผ่านเกณฑ์

ข้อ 9.2.2 นําผลการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 มารายงาน 1 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์

โดยในระบบ DPA จะให้ดาวน์โหลดเอกสารแนบคําขอออกมา เพื่อนําเสนอผู้บริหาร สถานศึกษา ลงนามรับรอง แล้วจึงแนบเอกสารดังกล่าวกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งหนึ่ง จึงขอให้เสนอ เอกสารแนบคําขอที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง

ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ (ว 10-11/2564)

ข้อ 9.1 การยื่นคําขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และข้อ 9.2 การยื่นคําขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แนบเอกสารเหมือนกันคือ นําผลการพัฒนาคุณภาพฯ ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ว 17/2552 มารายงาน โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งในระบบ DPA ได้กําหนดให้ดาวน์โหลดเอกสารแนบคําขอออกมา เพื่อนําเสนอ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ลงนามรับรอง แล้วจึงแนบเอกสารดังกล่าวกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งหนึ่ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบคำขอในระบบ DPA

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button