หนังสือคู่มือ

แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวปีแรกแล้ว

ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวปีแรกแล้ว แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2566

แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว 2566 เป็นแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ซึ่งในเล่มคู่มือจะมีรายละเอียดตามสารบัญดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แนวทางการดำเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร

  1. ค่าจัดการเรียนการสอน
  2. ค่าหนังสือเรียน
  3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
  4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
  5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการดังนี้
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนที่วไป
1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
จัดสรรให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตาระดับ ดังนี้
1) ระดับก่อนประถมศึกษา 1,734 บาท
ภาคเรียนละ 867 บาท/คน
2) ระดับประถมศึกษา 1,938 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 969 บาท/คน
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,570 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,785 บาท/คน
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,876 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,938 บาท/คน

รายละเอียดอื่นๆ สามาถดูได้ที่เอกสาร แนบด้านล่าง  และยังสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของโรงเรียนได้อีกด้วย

ที่มา : สำนักนโยบายและแผน สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button