หนังสือคู่มือหนังสือราชการ

ว25/2565 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ว25/2565 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย : ว3/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ว25/2565 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

📍 ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจ
🎯 การขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ว 10/2554 และ ว 12/2561 การพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 ดังนั้น การดำเนินการจึงเป็นไปตามหนังสือที่แจ้งนี้
สำหรับการขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 การพัฒนาฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 (เฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่าน) ว 22/2560 และ ว 14/2561
ส่วนการขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9-12/2564 (ว PA) ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหนังสือนี้
🔖 ทั้งนี้ หนังสือแจ้งเวียนฉบับบนี้เป็นการกำชับให้ส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ที่มา : สำนัก ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button