เพลง

ฟังเพลงกล่อมเด็กและเพลงร้องเล่นของเด็กไทย 22 เพลง เปิดเพื่อกระตุ้นสมองเด็กส่วนอารมณ์ให้พัฒนาไปอย่างมั่นคง

ฟังเพลงกล่อมเด็กและเพลงร้องเล่นของเด็กไทย 22 เพลง เปิดเพื่อกระตุ้นสมองเด็กส่วนอารมณ์ให้พัฒนาไปอย่างมั่นคง

เพจ Wadpleng KlomThai ได้เผยแพร่เพลงเพลงกล่อมเด็กและเพลงร้องเล่นของเด็กไทย จำนวน 22บทเพลง  จัดทำโดย ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์  และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

โดย ความไพเราะอ่อนโยนของบทเพลง จะช่วยกระตุ้นให้สมอง ส่วนอารมณ์ (limbic system) ของเด็กพัฒนาไปอย่างมั่นคง ช่วยปลูกฝัง ความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพ่อแม่กับลูก ผู้ใหญ่กับเด็ก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปล. เลือกเพลงด้วยนะครับครู

สามารถฟังได้ที่ : https://soundcloud.com/lenglomthai

ฟังเพลงกล่อมเด็กและเพลงร้องเล่นของเด็กไทย 22 เพลง เปิดเพื่อกระตุ้นสมองเด็กส่วนอารมณ์ให้พัฒนาไปอย่างมั่นคง

หรือที่เพจ : https://www.facebook.com/wadplengklomthai

ฟังเพลงกล่อมเด็กและเพลงร้องเล่นของเด็กไทย 22 เพลง เปิดเพื่อกระตุ้นสมองเด็กส่วนอารมณ์ให้พัฒนาไปอย่างมั่นคง

ชื่อช่อง Youtube : https://www.youtube.com/user/wadplengklomthai

ฟังเพลงกล่อมเด็กและเพลงร้องเล่นของเด็กไทย 22 เพลง เปิดเพื่อกระตุ้นสมองเด็กส่วนอารมณ์ให้พัฒนาไปอย่างมั่นคง

Back to top button