ข่าวการศึกษา

ศธ.ระดมความคิดเห็น สนับสนุนกีฬา ESPORTS ต่อยอดสู่นวัตกรรมทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

ศธ.ระดมความคิดเห็น สนับสนุนกีฬา ESPORTS ต่อยอดสู่นวัตกรรมทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

สนับสนุนกีฬา ESPORTS ต่อยอดสู่นวัตกรรมทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนกีฬา ESPORTS ต่อยอดสู่นวัตกรรมทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ศธ.ระดมความคิดเห็น สนับสนุนกีฬา ESPORTS ต่อยอดสู่นวัตกรรมทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (ESPORTS) ในสถานศึกษา โดยเล็งเห็นว่ากีฬาอีสปอร์ต สามารถช่วยแก้หรือลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหรือเยาวชนของเราได้ เช่น ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา และปัญหาการรังแกกัน (Bullying) ในโรงเรียน รวมถึง ศธ. มองว่ากีฬาอีสปอร์ต เป็นอาชีพในฝันอีกอาชีพหนึ่งของเด็กรุ่นใหม่ และถือเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน อยากปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่วงการกีฬาอีสปอร์ตได้

ทั้งนี้ การฝึกทักษะของนักกีฬาอีสปอร์ต ต้องฝึกทักษะหลายด้าน อาทิ ต้องขยันและตั้งใจฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ มีระเบียบวินัย ทำงานเป็นทีม ต้องมีความอดทนภายใต้ภาวะที่มีความกดดันสูง เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เพราะต้องวิเคราะห์แนวทางการเล่นเกมของคู่แข่งให้ได้ เพื่อสามารถตอบโต้และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การแข่งขันได้ตลอดเวลา ต้องมีไหวพริบ มีความรวดเร็วในการรับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น และสามารถแก้ปัญหาหรือแก้เกมให้กลับมาเป็นผู้นำ รวมถึงต้องมีวิจารณญาณในการตัดสินใจทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ ล้วนส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ที่กำหนดว่า คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ดังนั้น การนำกีฬาอีสปอร์ตเข้าสู่ระบบการศึกษา จึงมีจุดหมายในการผลักดันให้เด็กเกิดการพัฒนาตนเองอย่างมีเป้าหมายและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น และเป็นสิ่งที่สามารถจูงใจให้นักเรียนกลับมาอยู่ในระบบการศึกษาต่อไป

นอกจากนี้ ศธ. ยังมองเห็นว่ากีฬาอีสปอร์ต จะช่วยเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให้เห็นถึงเส้นทางอาชีพอีกหลายอาชีพ ได้แก่ เกมแอนิเมเตอร์ นักออกแบบเกม นักพากย์เกม creator นักพัฒนาเกม นักสร้างคอนเทนต์ นักข่าววงการเกม นักการตลาดด้านเกม เป็นต้น

ศธ. จึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนกีฬา ESPORTS ต่อยอดสู่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อหารือร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงาน เรื่อง ESPORTS เพื่อร่วมมือกันสร้างแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยกันมองปัญหาอย่างรอบด้านที่อาจจะเกิดขึ้น และหาทางป้องกันและแก้ไขในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาต่อไป

ขอบคุณที่มาของข่าว : สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button