หนังสือราชการ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ พ.ศ. 2565

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ พ.ศ. 2565

การอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน หรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เป็นระเบียบโดยที่เป็นการสมควรให้การใช้สื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับสภาพบริบทปัจจุบันของโรงเรียน หรือห้องเรียน มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีความเฉพาะเจาะจงตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และช่วยลดความสูญเปล่าของงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับโรงเรียนหรือห้องเรียนเหล่านั้นได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕”

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สื่อการเรียนรู้” หมายความว่า หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ชุดการเรียนรู้ หนังสือ
เสริมประสบการณ์ สิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาอื่น ๆ สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้
ในการเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
“โรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ” หมายความว่า โรงเรียนหรือห้องเรียน
ในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
(1) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(2) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

(3) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย
(3.1) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP) คือ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์
(3.2) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) คือ ห้องเรียน ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์
(4) โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
(5) โรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษอื่น ๆ ตามนโยบายของส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ

ข้อ 4 ให้โรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในข้อ 3 ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่าหนังสือเรียนในการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 1) ผู้แทนครู 2) ผู้แทนผู้ปกครอง 3) ผู้แทนชุมชน และ 4) ผู้แทนนักเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ

ข้อ 5 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้รวมทั้งให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้

ที่มา : ศธ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button