ข่าวการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น-ชั้นสูง พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น-ชั้นสูง พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กลุ่มวิชา ที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ได้แก่กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

 1. การศึกษาปฐมวัย
 2. การประถมศึกษา
 3. การศึกษาพิเศษ
 4. การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 5. วิชาเฉพาะ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  (1) ภาษาไทย
  (2) คณิตศาสตร์
  (3) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  (4) ฟิสิกส์
  (5) เคมี
  (6) ชีววิทยา
  (7) เทคโนโลยี
  (8) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  (9) พระพุทธศาสนา
  (10) อิสลามศึกษา
  (11) คริสตศาสนศึกษา
  (12) สุขศึกษาและพลศึกษา
  (13) สุขศึกษา
  (14) พลศึกษา
  (15) ศิลปศึกษา
  (16) ดนตรีศึกษา
  (17) ดนตรีไทย
  (18) ดนตรีสากล
  (19) นาฏศิลป์
  (20) การงานอาชีพ
  (21) ภาษาอังกฤษ
  (22) ภาษาจีน
  (23) ภาษาญี่ปุ่น
  (24) ภาษามลายู
  (25) ภาษาอาหรับ
  (25) ภาษาเกาหลี
  (25) ภาษาฝรั่งเศส
  (28) ภาษาเวียดนาม
  (29) ภาษาพม่า
  (30) ภาษาเยอรมัน
  (31) ภาษาเขมร
  (32) ภาษาบาลี
  (33) แนะแนว
  (34) ธุรกิจศึกษา
  (35) อื่น ๆ ตามที่ส่วนราชการเสนอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา
 6. วิชาเฉพาะ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  (1) ช่างยนต์ ช่างต่อเรือ ช่างซ่อมบำรุงเรือ และเครื่องกลเกษตร
  (2) ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล และช่างซ่อมบำรุง
  (3) ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม เมคคาทรอนิกส์ ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
  (4) ช่างก่อสร้าง โยธา และสำรวจ
  (5) ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน และสถาปัตยกรรม
  (6) การบัญชี และการเงิน
  (7) การตลาด การลงทุน ธุรกิจค้าปลีก การประชาสัมพันธ์ และโลจิสติกส์
  (8) การเลขานุการ การจัดการสำนักงาน การจัดการด้านความปลอดภัย และธุรกิจการกีฬา
  (9) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  (10) ธุรกิจสถานพยาบาล
  (11) วิจิตรศิลป์
  (12) การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก ถ่ายภาพและมัลติมีเดีย เทคโนโลยี ศิลปกรรม และออกแบบนิเทศศิลป์
  (13) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
  (14) ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณ เครื่องถมและเครื่องประดับ เครื่องประดับอัญมณี และช่างทองหลวง
  (15) คหกรรมศาสตร์ และธุรกิจคหกรรม
  (16) อาหารและโภชนาการ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
  (17) แฟชั่นและสิ่งทอ
  (18) ธุรกิจเสริมสวย
  (19) เกษตรศาสตร์
  (20) พืชศาสตร์
  (21) สัตวศาสตร์
  (22) อุตสาหกรรมเกษตร และแปรรูปสัตว์น้ำ
  (23) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  (24) การโรงแรมและการท่องเที่ยว
  (25) เทคโนโลยีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ และเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
  (26) คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
  (27) การสร้างเครื่องดนตรีไทย
  (28) อุตสาหกรรมบันเทิง
  (29) อื่น ๆ ตามที่ส่วนราชการเสนอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา

ทั้งนี้ การพิจารณากลุ่มวิชาที่สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ผู้เข้ารับการทดสอบฯ กลุ่มวิชาต่างๆ สามารถเลือกกลุ่มวิชาโดยพิจารณาตามสาขาวิชาหรือวิชาเอกหรือวิชาโทที่สำเร็จการศึกษา หรือวิชาที่มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา หรือวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ หรือวิชาที่มีความรู้ ความถนัด เชี่ยวชาญ ที่ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำหรับผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่หมดอายุและประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูช้ันต้น หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง อาจระบุกลุ่มวิชาตามสาขาวิชา หรือวิชาเอก หรือวิชาโทที่สำเร็จการศึกษา หรือวิชาที่มีประสบการณ์สอนในสถานศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
ตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา

ที่มา : https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D091S0000000012500.pdf

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button