ข่าวการศึกษา

เกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566

เกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566

เกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และตามที่ ก.ค.ศ. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ดังกล่าว ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงกำหนด ดังนี้
1. ขนาดสถานศึกษา ตามจำนวนนักเรียน เป็น 1 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ดังนี้  
–  ขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา
–  ขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 – 719 คน
–  ขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 720 – 1679 คน
–  ขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1680  คนขึ้นไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งนี้ การย้ายประจำปี พ.ศ.2566  ให้ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566  และใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนดังกล่าวไปตลอดการย้ายประจำปี

2. รายละเอียดตัวขี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. สถานศึกษาที่ต้องกำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม 2 การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่มีสภาพความยากลำบากในการจัดการศึกษา ข้อ 1 สถานศึกษา ที่จะใช้รับย้าย ข้อ 1.1  เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เกาะ พื้นที่เสี่ยงภัยหรือชายแดน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหรือ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาดังกล่าวได้ที่ http://personnel.obec.go.th และ www.cgd.go.th   อนึ่ง กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเห็นว่าต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาใดเป็นพิเศษ สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

รายละเอียด
1. ว 2824 แจ้ง สพท. ทุกเขต
2. 2826 แจ้ง สศศ
3. 2827 แจ้ง ก.ค.ศ
4. โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ
5. ประกาศ ก.คลัง พื้นที่พิเศษ ปี 2566
6. ประกาศ ก.คลัง พื้นที่พิเศษ จชต. ปี 2566

ที่มา สพร.สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button