ข่าวการศึกษา

สมศ. ดึง 3 หน่วยงานการศึกษา ปั้น 3 ตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เปิดเผยถึงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ภายใต้ 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ว่า ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (พ.ศ.2559-พ.ศ.2563) ที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะทำงาน จากในหน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะทำงาน ร่วมหารือ กับ สมศ. เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้ได้ข้อยุติในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โดยหลักการพัฒนาตัวบ่งชี้จะยึดกรอบมาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐานตามกฎกระทรวง ได้แก่ การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายใน โดยการประเมินจะคำนึงถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ จากผลการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งได้กำหนดเป็น 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ ในด้านต่างๆ ดังนี้

1.ตัวบ่งชี้พื้นฐาน เป็นตัวบ่งชี้ที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ตามภารกิจของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ำตามที่ สมศ. กำหนดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ต้องการให้เด็กไทยได้รับโอกาสศึกษาในสถานศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ผลการประเมินจาก สมศ. จะเป็นแนวทางในการให้ต้นสังกัดให้การสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาได้ตรงจุดตรงประเด็น รัฐบาลจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง ในการกำหนดนโยบายและให้การสนับสนุน เพื่อให้สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

2.ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ คือ คุณลักษณะของลูกศิษย์ที่เกิดขึ้นตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เป็นตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษาต้องกำหนดขึ้นเอง เพื่อให้สะท้อนเป้าหมายที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้ โดยตัวบ่งชี้อัตลักษณ์จะเป็นผลผลิตที่ขยายวงจากพื้นที่ห้องเรียนไปสู่พื้นที่รั้วโรงเรียน ส่วนเอกลักษณ์หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา(Best Practice)โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

3.ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม เป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้สถานศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทำหน้าที่ชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้สถานศึกษาทุกระดับกำหนดเองตามความจำเป็น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา และสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป อาทิ ปัญหาสุขภาพอาชญากรรม การล่วงละเมิดทางเพศ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อมภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ดังนั้นตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมจึงเป็นการสร้างห้องเรียนให้มีชีวิตจากพื้นที่ภายในรั้วโรงเรียนออกไปสู่สังคม

ทั้งนี้ สมศ. ได้ถือเป็นหลักปฏิบัติในการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยกำหนดเป็นนโยบาย “ลดภาระสร้างสรรค์ กัลยาณมิตร” อันเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพอันจะส่งผลให้สถานศึกษาสามารถนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ต่อไป

ที่มา : แนวหน้า

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button