หนังสือคู่มือ

บัญชีราคากลางวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2567

บัญชีราคากลางวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2567

บัญชีราคากลางวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2567  เป็นคู่มือสำหรับประมาณค่าก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  รื้อถอน อาคารเรียน  อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนและหน่วนงาน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่านั้น

หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมสืบค้นข้อมูลต่างๆ โดยอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิช์ และข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ค่าแรงงานจากบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดําเนินการสําหรับถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกลุ่มพัฒนาราคากลาง สํานักมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ค่าครุภัณ์จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากที่สุด โดยมีวัตถุประสง์เพื่อใช้เป็นคู่มือสําหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม รื้อถอน อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นในเบื้องต้นของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น ไม่สามารถนําไปอ้างอิง เมื่อเกิดความขัดแย้งในสัญญาหรือแบบรูปรายการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ใช้หนังสือคู่มือฉบับนี้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัดแต่ละจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : https://designobec.blogspot.com
เรื่องที่เกี่ยวข้อง : คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button